ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ


Διαδικασία:

Το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται κατόπιν κατάθεσης αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Επί της αίτησης εκδίδεται δικαστική απόφαση.

Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας του γάμου, που απαιτείται προκειμένου οι σύζυγοι να μπορούν να ζητήσουν συναινετικό διαζύγιο, είναι έξι μήνες. Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά (προαιρετικά και τη διατροφή).

Σημειωτέον ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δηλαδή έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου:


Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (κοινή μερίδα).

Έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου μεταξύ των συζύγων (συντάσσεται από το δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Αλάμπεη).

Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκδιδόμενο κατά τον τελευταίο μήνα πριν τη δικάσιμο.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται κι έγγραφη συμφωνία που να ρυθμίζει την επιμέλεια, την επικοινωνία και (προαιρετικά) τη διατροφή τους (συντάσσεται από το δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Αλάμπεη).


ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ :


1. Διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου ( διαζύγιο με αντιδικία ). Κλονιστικά γεγονότα του γάμου είναι εκείνα που πλήττουν το θεσμό του γάμου όπως η διγαμία ,η μοιχεία, η εγκατάλειψη, η επιβουλή της ζωής, η βάναυση συμπεριφορά, οι ψυχικές παθήσεις, κλπ. Η αγωγή κατατίθεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

2. Διαζύγιο λόγω διετούς διάσταση ( αυτόματο διαζύγιο ). Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να λύσει τον γάμο λόγω του αμάχητου τεκμηρίου της διάστασης των συζύγων για μια διετία,δηλαδή της φυσικής και ψυχικής απομάκρυνσης του ενός συζύγου από τον άλλο με την θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου. Την συμπλήρωση της διετίας δεν εμποδίζουν οι μικρές διακοπές που γίνονται ως προσπάθεια αποκατάστασης των συζυγικών σχέσεων. Η αγωγή κατατίθεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Τομείς Δικαίου

Yπερχρεωμένα Νοικοκυριά Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις

Δίκαιο Καταναλωτή

Δίκαιο Ακινήτων

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθωτικές Διαφορές

Πιστωτικοί Τίτλοι

Εταιρείες

Σωματεία

Διοικητικό Δίκαιο

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικά Σήματα

Δίκαιο του Διαδικτύου

Εξαλείψεις/Άρσεις Προσημειώσεων/Υποθηκών


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας