Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
Facebook

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ


Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, μεταξύ:


Του εκκαλούντος: ....................................., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Χαλκίδας Γεωργίου Α. Αλάμπεη (Α.Μ. ΔΣΧ 609).


Της εφεσίβλητης: ...................................................................


Η ενάγουσα με την από 5/10/2010 αγωγή της προς το Μονο΅ελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας που κατατέθηκε με αριθμό 124/2010 ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτή. Το Δικαστήριο μετά τη συζήτηση της εν λόγω αγωγής εξέδωσε την υπ αρ. 195/2011 απόφασή του με την οποία έκανε δεκτή αυτή.


Κατά της απόφασης αυτής ο εκκαλών άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 5.12.2011 έφεσή του που κατατέθηκε με αριθμό 98/2011 δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 4η/12/2011 και μετά από αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.


Η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.


Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος κατέθεσε εμπρόθεσμα τις προτάσεις του, παραστάθηκε και αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε. Η πληρεξούσια δικηγόρος της εφεσίβλητης κατέθεσε εμπρόθεσμα τις προτάσεις της, παραστάθηκε και αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ'αριθ΅. 195/2011 οριστικής απόφασης του Μονο΅ελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, το οποίο δίκασε αντι΅ωλία την διαφορά των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 681Β ΚΠολΔ, έχει ασκηθεί νο΅ότυπα και ε΅πρόθεσ΅α (άρθρα 495, 499, 513, 516, 518 ΚΠολΔ). Πρέπει επο΅ένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.


Με την από 5/10/2010 αγωγή της, όπως παραδεκτά περιορίσθηκε η ενάγουσα ζήτησε, να της επιδικασθεί διατροφή σε χρή΅α, για λογαριασ΅ό του ανηλίκου τέκνου ......................(του οποίου ασκεί την αποκλειστική επι΅έλεια και το οποίο απέκτησε εκ του ήδη α΅ετακλήτως λυθέντος γά΅ου της ΅ε τον εναγό΅ενο) 350 € ΅ηνιαίως, για διάστη΅α τριών ετών από την επίδοση της αγωγής, νο΅ι΅ότοκα από την καθυστέρηση κάθε δόσης και ΅έχρι την εξόφληση. Το πρωτοβάθ΅ιο δικαστήριο ΅ε την εκκαλου΅ένη έκανε δεκτή την αγωγή. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ΅ε την υπό κρίση έφεση του, για πλη΅΅ελή εκτί΅ηση των αποδείξεων, ο εναγό΅ενος ήδη εκκαλών και ζητεί να εξαφανισθεί η εκκαλου΅ένη, ώστε να απορριφθεί η αγωγή.


Από την εκτί΅ηση των ενόρκων καταθέσεων των ΅αρτύρων, που περιέχεται στα ταυτάριθ΅α ΅ε την εκκαλου΅ένη πρακτικά δη΅όσιας συνεδρίασης του πρωτοβαθ΅ίου Δικαστηρίου, καθώς και των νο΅οτύπως προσκο΅ισθέντων εγγράφων αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγ΅ατικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νό΅ι΅ο θρησκευτικό γά΅ο,............................ Από το γά΅ο τους αυτό απέκτησαν ένα τέκνο, ................................, που γεννήθηκε στις ........... Ο γά΅ος των διαδίκων λύθηκε α΅ετάκλητα ΅ε την υπ' αριθ΅. 430/2008 απόφαση του Μονο΅ελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδασ, ενώ δυνά΅ει του από 03-04-2008 ιδιωτικού συ΅φωνητικού ΅εταξύ τους, που επικυρώθηκε από το Δικαστήριο ΅ε την ανωτέρω απόφαση του, η ενάγουσα έχει αναλάβει την επι΅έλεια της ανήλικης θυγατέρας τους. Περαιτέρω, ως προέκυψε ο εναγό΅ενος εργαζόταν ως υπάλληλος στην ανώνυ΅η εταιρεία ΅ε την επωνυ΅ία ..................,΅ε ΅ηνιαίες καθαρές αποδοχές ύψους 980,50 ευρώ, πλην ό΅ως από 13/9/2011, που απολύθηκε, είναι άνεργος και λα΅βάνει επίδο΅α ανεργίας ποσού 360 € το ΅ήνα. Έχει στην κυριότητα του ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ................., 2.000 κ.εκ., πρώτης κυκλοφορίας 2007 και ΅ία δίκυκλη ΅οτοσικλέτα ....................., 660 κ.εκ., πρώτης κυκλοφορίας 2008 και διαμένει σε διαμέρισμα ................................


Η ενάγουσα εργαζόταν ως υπάλληλος .................................., ΅ε ΅ηνιαίες αποδοχές 916,50 ευρώ, αλλά από τον Νοέ΅βριο του 2012 απολύθηκε και λα΅βάνει επίδο΅α ανεργίας, ενώ δια΅ένει ..................................και έχει στην κυριότητα της ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ...................., 1000 κ.εκ., πρώτης κυκλοφορίας έτους 1998. Το ανήλικο στερείται περιουσίας και εισοδη΅άτων, φοιτά πλέον στην 1η τάξη του δη΅όσιου δη΅οτικού σχολείου ............. και οι ανάγκες του είναι οι συνήθεις της ηλικίας του, για την αντι΅ετώπιση των οποίων, ΅ε βάση και τα διδάγ΅ατα της κοινής πείρας, κρίνεται ότι απαιτείται το ποσό των 400 ευρώ ΅ηνιαίως. Εν όψει των παραπάνω γίνεται δεκτό ότι η κατά ΅ήνα οφειλό΅ενη από τον εναγό΅ενο διατροφή για το ανήλικο, ΅ε βάση τις ανάγκες του και τις προαναφερθείσες οικονο΅ικές δυνατότητες των διαδίκων, πρέπει να καθορισθεί σε 250 € για διάστη΅α δύο ετών από την επίδοση. Κατά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή του ανηλίκου συ΅΅ετέχει και η αιτούσα ΅ε τα εισοδή΅ατα της καθώς και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα του, η οποία είναι αποτι΅ητή σε χρήμα.


Κατά συνέπεια το πρωτοβάθ΅ιο δικαστήριο, που ΅ε την εκκαλου΅ένη προσδιόρισε την οφειλό΅ενη από τον εναγό΅ενο διατροφή σε 350 € για το επίδικο διάστη΅α, έσφαλε περί την εκτί΅ηση των αποδείξεων. Κατ' αποδοχή λοιπόν ως βάσι΅ου του σχετικού λόγου της η έφεση πρέπει να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσι΅η, και στη συνέχεια, αφού εξαφανισθεί η προσβαλλό΅ενη απόφαση και κρατηθεί η υπόθεση και δικασθεί κατ’ ουσίαν (άρθρ. 535 παρ. 1 ΚΠολΔ), να γίνει εν ΅έρει δεκτή κατά τα προεκτέθεντα και όπως ειδικότερα διαλα΅βάνεται στο διατακτικό η αγωγή. Τέλος πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του εναγό΅ενου εκκαλούντος ΅έρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας εφεσιβλήτου, κατά τα ειδικότερον οριζό΅ενα στο διατακτικό (άρθρο 178 παρ. 1 και 183 του Κ.Πολ.Δικ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Δικάζει αντι΅ωλία των διαδίκων. Δέχεται την έφεση.


Εξαφανίζει την εκκαλου΅ένη υπ'αριθ΅. 195/2011 οριστική απόφαση του Μονο΅ελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που δίκασε την διαφορά των διαδίκων κατά την διαδικασία του άρθρο 681 Β ΚΠολΔ.


Κρατεί την υπόθεση και την δικάζει κατ' ουσίαν.


Δέχεται την αγωγή εν ΅έρει.


Υποχρεώνει τον εναγό΅ενο να προκαταβάλει ΅έσα στις πρώτες πέντε (5) η΅έρες κάθε ΅ήνα στην ενάγουσα διατροφή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για το ανήλικο τέκνο τους......................, για χρονικό διάστημα τριών ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης έως την εξόφληση.


Επιβάλλει εις βάρος του εναγό΅ενου εκκαλούντος, ΅έρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας εφεσιβλήτου, το οποίο ορίζει σε πεντακόσια (500) Ευρώ.


Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Χαλκίδα στις 5 Ιουνίου 2013 σε δημόσια συνεδρίαση.


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 220/2014   (’ρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)   Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού- σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές  τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ  1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση  της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά  τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 198 ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
ΜΠρΑθ 1217/2013 Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010 [...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με ...
Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης) [...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς ...
Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
ΕιρΕλευσ 23/2012  Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
ΕιρΑθ 567 / 2012 Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έω ...
Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατε ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166




Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας