Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
Facebook
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)

Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατευόμενων από το διάταγμα αυτό μισθώσεων, το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα κατά τη σύναψη της μίσθωσης από τους συμβαλλομένους, αναπροσαρμόζεται δε κατά τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στη σύμβαση. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι "σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 Α.Κ.". Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 388 Α.Κ., οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχεται στον έναν από τους συμβαλλόμενους σε αμφοτεροβαρή σύμβαση το διαπλαστικό δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την αναγωγή της οφειλόμενης παροχής στο μέτρο που αρμόζει ή και τη λύση ολόκληρης της σύμβασης, εφόσον η τελευταία δεν έχει ακόμα εκτελεστεί, είναι: α) μεταβολή των περιστατικών, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη της αμφοτεροβαρούς συμβάσεως, β) η μεταβολή μπορεί να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της συμβάσεως και να οφείλεται σε λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και γ) από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη ενόψει και της αντιπαροχής να καθίσταται υπέρμετρα επαχθής. Εκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου είναι αυτά που δεν επέρχονται κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων και προκαλούνται από ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.λ.π. Η γενική οικονομική κρίση, η επιβολή μέτρων λιτότητας και γενικώς δημοσιονομικών και φορολογικών μέτρων, που συνεπάγονται μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και συνακόλουθα της εμπορικής κίνησης των καταστημάτων δεν αποτελούν γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα, ιδίως στην ελληνική οικονομία, στην οποία είναι από μακρόν συνεχείς οι διακυμάνσεις της σταθερότητας, ιδίως κάτω από τις σημερινές κρατούσες συνθήκες ρευστότητας και της διεθνούς οικονομίας (ΑΠ 1171/2004 ΕλλΔνη 46.157, ΕφΑΘ 7313/2006 ΕλλΔνη 2006.295, ΕφΑΘ 3627/1997 ΑρχΝ 1998.602, ΜΠρΑθ 432/2012 ΑΡΜ 2012.1392, ΜΠρΠατρ 69/2012 ΑΡΜ 2012.757). Εφόσον από τις ως άνω προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 Α.Κ. δεν συντρέχει εκείνη της απρόοπτης και ανυπαίτιας μεταβολής των συνθηκών, είναι επιτρεπτή η εφαρμογή του άρθρου 288 Α.Κ., εφόσον συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού. Η διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της έννομης σχέσης όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη και εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή ασχέτως αν απορρέει από σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή πηγάζει από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το νόμο, εκτός αν προβλέπεται άλλη ειδική προστασία ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 Α.Κ. Παρέχει δε στο δικαστή τη δυνατότητα, όταν, λόγω συνδρομής ειδικών συνθηκών, η εμμονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμότητα που επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την επεκτείνει ή να την περιορίσει εφόσον υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος και συντρέχουν αντικειμενικά κριτήρια αντλούμενα από την ίδια την έννομη τάξη και τις κρατούσες στις συναλλαγές αντιλήψεις στο επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης. Επομένως και ο μισθωτής εμπορικής μίσθωσης μπορεί να ζητήσει την αναπροσαρμογή του οφειλόμενου μισθώματος, αρχικού ή μετά από συμβατική ή νόμιμη (αντικειμενική) αναπροσαρμογή, με βάση, εκτός από το άρθρο 388 Α.Κ., το άρθρο 288 Α.Κ., εφόσον εξαιτίας προβλέψιμων ή απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης μείωση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, ώστε με τις συγκεκριμένες συνθήκες η εμμονή του εκμισθωτή στην καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος να είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα, που απαιτούνται στις συναλλαγές και να επιβάλλεται, παρά την ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας των .......... αναπροσαρμογή του στο επίπεδο εκείνο, το οποίο αίρει τη .......................... εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά την διαταραχθείσα καλή πίστη, 103/2001 ΕλλΔνη 2002.715, ΜΠρΑΘ 69/2012 ό.α.). Ενόψει αυτών, για το άρθρο 216 ΚΠολΔ, ορισμένο της αγωγής αναπροσαρμογής με βάση το άρθρο αυτό, πρέπει να προσδιορίζεται το καταβαλλόμενο μίσθωμα και να αναφέρει ότι αυτό είναι ανώτερο από εκείνο που μπορεί να επιτευχθεί με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της εν λόγω διατάξεως, οπότε και έχει συμφέρον ο ενάγων - μισθωτής στη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος ή του ποσοστού της συγκεκριμένης αναπροσαρμογής. Επίσης οφείλει ο ενάγων να εκθέσει στο δικόγραφο της αγωγής ποιες είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες (οικονομικές-νομισματικές κ.λ.π.), οι οποίες μετέβαλαν τις προϋποθέσεις εκπληρώσεως της συμβατικής παροχής στο μέτρο που είχε συμφωνηθεί και δικαιολογούν με αντικειμενικά κριτήρια, κατά τις αντιλήψεις που επικρατούν στις συναλλαγές, τη μείωση του μισθώματος ή του ποσοστού της συμφωνημένης αναπροσαρμογής (ΑΠ 2045/2006 ΧΡΙΔ 2007.698, ΑΠ 1487/2005 NOB 2006.394, ΜΠρΑγριν 68/2012 ΕΦΑΔ 2012.346, ΜΠρΚατερ 1/2012 ΑΡΜ 2012.544). Για τον προσδιορισμό δε της πραγματικής μισθωτικής αξίας του μισθίου, δεν απαιτείται η αναφορά της υπάρξεως στην περιοχή όμορων ακινήτων και το ύψος της μισθωτικής αξίας αυτών, διότι τα εν λόγω στοιχεία είναι ζητήματα ουσίας και αποτελούν αντικείμενο αποδείξεως (ΑΠ 893/2010 NOB 2011.933, ΑΠ 850/2010 Τραπ.Νομ.Πληρ. ΝΟΜΟΣ). Στην προκείμενη περίπτωση η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγή της, κατ` εκτίμηση του δικογράφου, εκθέτει ότι με το από 30-12-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσε από τους εναγόμενους ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού 65 τ.μ. με υπόγειο εμβαδού 65 τ.μ. και πατάρι (ημιώροφο) εμβαδού 65 τ.μ. επί της οδού ..................... αρ. .. στη ... , προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την στέγαση επιχείρησης φωτογραφείου, εμπορίας φωτογραφικών ειδών και κάθε άλλου συναφούς είδους, εμφάνισης φωτογραφιών, φωτογραφήσεων - βιντεοσκοπήσεων και πάσης συναφούς δραστηριότητας, αντί μηνιαίου μισθώματος 1.285 ευρώ (1.240,35 ευρώ μίσθωμα + 44,65 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο ποσοστού 3,6%) κατά το 1° μισθωτικό έτος, αναπροσαρμοζόμενου σε ετήσια βάση κατά το ποσοστό πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, στρογγυλοποιημένου στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα και ήδη ανερχόμενου από 1-1-2012 στο ποσό των 1.416 ευρώ (1.367 ευρώ μίσθωμα + 49 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο ποσοστού 3,6%). Οτι μετά τη σύναψη της ως άνω μισθώσεως επήλθε απρόβλεπτη αρνητική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών της χώρας, λόγω λήψης δημοσιονομικών, φορολογικών και άλλων μέτρων, όπως αναλυτικά εκτίθενται αυτά στην αγωγή, εξαιτίας της οποίας επήλθε μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού, των εκδηλώσεων, που αποτελούσαν το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης της επιχείρησης της ενάγουσας (γάμων, βαπτίσεων, τελετών ορκωμοσίας νεοσύλλεκτων στο Κ.Ε.Ε.Μ. κ.λ.π.), της καταναλωτικής κίνησης της ως άνω επιχείρησης, των ακαθάριστων εσόδων αυτής, καθώς και της μισθωτικής αξίας των ακινήτων της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το μίσθιο. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί να αναπροσαρμοσθεί (μειωθεί) προσηκόντως το καταβαλλόμενο από αυτήν μίσθωμα για το επίδικο μίσθιο, που της έχουν εκμισθώσει οι εναγόμενοι και να καθορισθεί αυτό στο ποσό των 1.005,64 ευρώ, καθώς το καταβαλλόμενο σήμερα μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο ανέρχεται από 1-1-2012 στο ποσό των 1.416 ευρώ, είναι υπερβολικά υψηλότερο από εκείνο που θα ήταν σύμφωνο με την αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και προσδιορίζεται από τις ειδικές συνθήκες (κοινωνικές, εμπορικές, οικονομικές κ.λ.π.), που επικρατούν στη Σπάρτη και το οποίο για τους εκτιθέμενους στην αγωγή λόγους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 1.005,64 ευρώ μηνιαίως, ενώ η εμμονή των εναγομένων στην τήρηση των όρων του προαναφερόμενου συμφωνητικού μίσθωσης είναι αντίθετη στην ευθύτητα που απαιτείται στις συναλλαγές. Περαιτέρω ζητεί η αναπροσαρμογή του μισθώματος να ισχύσει από τον Μάρτιο του 2012, οπότε και παρέλαβε σχετική επιστολή των εναγομένων, με την οποία απέρριψαν το υποβληθέν από αυτή αίτημα για αναπροσαρμογή του μισθώματος, άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής και μέχρι την λήξη της μίσθωσης την 31-1-2015, να αναγνωρισθεί ότι η μη προσήκουσα εκ μέρους της καταβολή των μισθωμάτων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2012 οφείλεται στους ίδιους λόγους, για τους οποίους ζητά την αναπροσαρμογή του μισθώματος και να καταδικασθούν οι αντίδικοι της στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτός και αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ` ύλη και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 12§1, 13, 14§1 περ.β, 16§1, 22, 37§1 ΚΠολΔ και 48§1 του π.δ.34/1995) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 ΚΠολΔ (άρθρο 647§1 ΚΠολΔ και 48§1 του π.δ.34/1995), πλην όμως είναι μη νόμιμη και απορριπτέα, κατά το μέρος που επιδιώκεται η θεμελίωση της στη διάταξη του άρθρου 388 Α.Κ., διότι, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, η γενική οικονομική κρίση και η επιβολή γενικώς δημοσιονομικών και άλλων μέτρων με επακόλουθο τη μείωση της καταναλωτικής κίνησης στις επιχειρήσεις δεν αποτελούν γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα, προϋπόθεση αναγκαία της εφαρμογής του άρθρου 388 Α.Κ. Κατά τα λοιπά η αγωγή, κατά το μέρος που θεμελιώνεται στο άρθρο 288 Α.Κ., είναι επαρκώς ορισμένη, καθώς περιέχει όλα τα πραγματικά περιστατικά, που είναι αναγκαία για τη νομική θεμελίωση της στην ως άνω διάταξη, ήτοι το ύψος του συμφωνημένου μισθώματος κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής, το οποίο προσδιορίζεται στο ποσό των 1.416 ευρώ ανά μήνα, το ύψος του ελεύθερου μισθώματος, το οποίο προσδιορίζεται στο ποσό των 1.005,64 ευρώ και οι συγκεκριμένες συνθήκες (οικονομικές, νομισματικές κ.λ.π.), οι οποίες δικαιολογούν κατά την ενάγουσα τη μείωση του μισθώματος και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 288, 361, 574 Α.Κ., 44 του π.δ.34/1995, 68 και 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος, με το οποίο ζητείται η αναπροσαρμογή του μισθώματος να ισχύσει από τον Μάρτιο του 2012, το οποίο είναι μη νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, καθώς το σχετικό δικαίωμα, που απορρέει από την ως άνω διάταξη του άρθρου 288 Α.Κ., για αναπροσαρμογή του μισθώματος είναι διαπλαστικό, διότι αποτελεί διαμόρφωση της ενοχής στο προσήκον μέτρο, συνιστά δηλαδή διάπλαση ενός από τα στοιχεία της μισθωτικής σύμβασης, με αποτέλεσμα η σχετική αγωγή και η απόφαση που αναπροσαρμόζει το μίσθωμα ως προς το σημείο αυτό να είναι διαπλαστική και το ασκηθέν δικαίωμα να ενεργοποιείται από την επίδοση της αγωγής και μελλοντικώς χωρίς αναδρομικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η μίσθωση είναι ενεργής (ΑΠ 2154/2007 ΕΔΙΚΠΟΛ 2011.49, ΑΠ 1035/2001 ΕπΔικΠολ 2001.184, ΑΠ 588/1995 ΕΔΠ 1996.114, ΑΠ 1427/1991 ΕΔΠ 1992.105, ΕφΑΘ 5440/2003 Δ/ΝΗ 2005.262, ΜΠρΚαλαμ 34/2011 NOB 2011.2314, ΜΠρΑΘ 2192/2010 ΑΡΜ 2011.1824). Επίσης για τον ίδιο λόγο είναι μη νόμιμο και συνεπώς απορριπτέο και το αίτημα περί αναγνώρισης ότι η μη προσήκουσα εκ μέρους της ενάγουσας καταβολή των μισθωμάτων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2012 οφείλεται στους ίδιους λόγους, για τους οποίους ζητά την αναπροσαρμογή του μισθώματος, καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, η διάπλαση, που επιδιώκεται με την κρινόμενη αγωγή, δεν μπορεί να αναπτύξει αναδρομική ενέργεια και συνεπώς δεν μπορεί να επιτευχθεί με αυτήν απόσβεση δεδουλευμένων μισθωμάτων (ΑΠ 1035/2001 ΕΔΠΟΛ 2001.184). Επομένως η υπό κρίση αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, κατά το σκέλος που κρίθηκε νόμιμη, χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, λόγω του διαπλαστικού της χαρακτήρα. Οι εναγόμενοι, με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις τους, αρνούνται την κρινόμενη αγωγή, ισχυριζόμενοι πως το μίσθωμα που καταβάλλει η ενάγουσα είναι σύμφωνο με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και προσδιορίζεται από τις ειδικές συνθήκες, που επικρατούν στη Σπάρτη, χωρίς να βρίσκεται σε δυσαναλογία με την μισθωτική αξία του μισθίου και ζητούν την απόρριψη της αγωγής, άλλως τη μείωση του μισθώματος στο ποσό των 1.200 ευρώ για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, ήτοι έως την 30-3-2014 και την καταδίκη της αντιδίκου τους στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων. Από την συνεκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων του μάρτυρα απόδειξης και της μάρτυρα ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, όλων των εγγράφων, που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, των προσκομιζομένων φωτογραφιών, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ. 3, 447, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 §4 ΚΠολΔ) και χωρίς να ληφθεί υπόψη το έγγραφο με τον τίτλο "50 things killed by technology", που προσκομίζει μετ` επικλήσεως η ενάγουσα, διότι είναι συνταγμένο στην αγγλική γλώσσα και το Δικαστήριο δεν κατανοεί το περιεχόμενο του, αφού δεν υποβάλλεται μαζί, κατ` άρθρο 454 ΚΠολΔ, και επίσημη μετάφραση του, επικυρωμένη από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο (ΠΠρΛαρ 102 / 2010 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2012.179, ΜΠρΛαρ 488/2004 Τραπ.Νομ.Πληρ. ΝΟΜΟΣ), αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από 30-12-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου οι εναγόμενοι εκμίσθωσαν στην ενάγουσα ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού 65 τ.μ. με υπόγειο και πατάρι ίδιου εμβαδού, που βρίσκεται επί της οδού ............ αρ. ..... στην Σπάρτη, προκειμένου η τελευταία να το χρησιμοποιήσει για την στέγαση επιχείρησης εμπορίας φωτογραφικών ειδών, εμφάνισης φωτογραφιών και κάθε άλλου συναφούς είδους. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε για έξι (6) έτη, αρχόμενη από 1-1-2009 και λήγουσα την 31-12-2015. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε για το πρώτο έτος (2009) στο ποσό των 1.285 ευρώ (1.240,35 ευρώ μίσθωμα + 44,65 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο ποσοστού 3,6%), αναπροσαρμοζόμενο σε ετήσια βάση κατά το ποσοστό πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, στρογγυλοποιημένο στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα και ήδη ανερχόμενο κατά την άσκηση της υπό κρίση αγωγής στο ποσό των 1.416 ευρώ (1.367 ευρώ μίσθωμα + 49 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο ποσοστού 3,6%). Τα τελευταία δύο έτη, όμως, λόγω της γενικότερης οικονομικής κάμψης που παρατηρείται στην αγορά και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που παρατηρείται στην παγκόσμια οικονομία, πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους, ενόψει της αδυναμίας των ιδιοκτητών τους να ανταποκριθούν στις λειτουργικές ανάγκες και έχει μειωθεί σημαντικά η εμπορική κίνηση για πλήθος εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικότερα για τις παρεμφερείς με την ασκούμενη από την ενάγουσα επιχειρήσεις, καθώς η εκτύπωση φωτογραφιών, η φωτογράφιση - βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων (γάμων, βαπτίσεων, τελετών ορκωμοσίας κ.λ.π.) και η αγορά φωτογραφικών ειδών θεωρούνται από πολλούς είδος πολυτελείας και περιττό έξοδο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της ενάγουσας των τελευταίων ετών και τα αντίστοιχα μηχανογραφικά δελτία οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, τα ακαθάριστα έσοδα από την επιχείρηση της ανήλθαν για το έτος 2008 στο ποσό των 110.843,90 ευρώ, για το έτος 2009 στο ποσό των 107.216,35 ευρώ, για το έτος 2010 στο ποσό των 92.167,18 ευρώ, για το έτος 2011 στο ποσό των 79.903,48 ευρώ και για το έτος 2012 στο ποσό των 50.278,11 ευρώ, ενώ με βάση τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. της ενάγουσας για το έτος 2012, παρατηρείται ότι το σύνολο των φορολογητέων εκροών (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.) αυτής ανέρχεται για το 1° τρίμηνο του έτους 2012 στο ποσό των 7.067,07 ευρώ, για το 2° τρίμηνο του αυτού έτους στο ποσό των 7.701,27 ευρώ και για το 3° τρίμηνο του ίδιου έτους στο ποσό των 7.258,59 ευρώ. Επιπροσθέτως έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος αγοράς των φωτογραφικών πρώτων υλών και αναλώσιμων, που απαιτούνται για την εκτύπωση φωτογραφιών, καθώς για παράδειγμα το χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών τύπου 15,2χ186 FUJI COLOR GLOSSY (F) κόστιζε 41,50 ευρώ το τεμάχιο την 30-9-2010, ενώ την 9-3- 2012 η ίδια ποσότητα (τεμάχιο) κόστιζε 56,87 ευρώ (βλ. τα αντίγραφα των υπ7 αριθμ. 8668/30-9- 2010 και 12370/9-3-2012 δελτίων αποστολής - τιμολογίων της ομόρρυθμης επιχείρησης με την επωνυμία "......................" και τον διακριτικό τίτλο "....."). Περαιτέρω οι μισθωτικές αξίες των επαγγελματικών χώρων στην περιοχή, όπου βρίσκεται και το επίδικο μίσθιο, γνωρίζουν προοδευτική μείωση, που φθάνει μέχρι και το 33% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αξίες των προηγουμένων ετών. Ειδικότερα αποδείχθηκε όχι α) σε κατάστημα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ....... αρ. .. στη Σπάρτη σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το επίδικο, όπου στεγάζεται επιχείρηση ζαχαροπλαστείου ("........."), το μίσθωμα μειώθηκε από το συμφωνηθέν ποσό των 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ, β) σε κατάστημα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού .................. αρ. .. στη Σπάρτη σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το επίδικο, όπου στεγάζεται καφενείο (Καφενείο "........"), το μίσθωμα μειώθηκε από το συμφωνηθέν ποσό των 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ και γ) σε κατάστημα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ...................... αρ. .. σε απόσταση 150 περίπου μέτρων από το επίδικο, όπου στεγάζεται επιχείρηση ειδών δώρων - λαϊκής τέχνης ("................."), πραγματοποιήθηκε μείωση του συμφωνηθέντος μισθώματος σε ποσοστό 20%. Ολα δε τα ανωτέρω καταστήματα (υπό στοιχεία α - γ) είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ακίνητο, όπου στεγάζεται η επιχείρηση της ενάγουσας, όπως κατέθεσε ρητά η μάρτυρας τον εναγομένων. Οι εναγόμενοι με τη σειρά τους προσκόμισαν το από 30-3-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αφορά την εκμίσθωση ακινήτου για την λειτουργία επιχείρησης πρακτορείου .. , εμβαδού 81,25 τ.μ. με το συμφωνηθέν μίσθωμα να ανέρχεται στο ποσό των 1.515 ευρώ. Η συγκεκριμένη, όμως, μίσθωση δεν μπορεί ν` αποτελέσει συγκριτικό στοιχείο, καθώς αφενός καταρτίστηκε εντός της περιόδου της οικονομικής κρίσης που χαρακτηρίζει τόσο την εθνική όσο και την παγκόσμια οικονομία και συνεπώς τα μέρη γνώριζαν το μίσθωμα που ήταν σε θέση να καταβάλλει ο μισθωτής με βάση τα τωρινά δεδομένα (πιθανολογούμενη κίνηση και πιθανά έσοδα του καταστήματος) και αφετέρου δεν αφορά επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με αυτή της ενάγουσας. Ενόψει των ανωτέρω, η πραγματική μισθωτική αξία του μισθίου των εναγομένων κατά τον χρόνο έγερσης της υπό κρίση αγωγής, που ενδιαφέρει εν προκειμένω, δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.010 ευρώ. Αντί του ποσού αυτού, το μίσθωμα, που κατέβαλε η ενάγουσα κατά τη συμφωνία των μερών, ανερχόταν, μετά από σταδιακές αναπροσαρμογές, κατά τον ως άνω χρόνο στο ποσό των 1.416 ευρώ. Ωστόσο, η διαφορά αυτή μεταξύ του συμφωνηθέντος μισθώματος (1.416 ευρώ) και αυτού που προκύπτει από την πραγματική μισθωτική αξία του μισθίου (1.010 ευρώ) υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο που ανέλαβε η ενάγουσα (μισθώτρια), η δε εμμονή των εναγομένων (εκμισθωτών) στην πληρωμή του μισθώματος, που προκύπτει από το συναφθέν ιδιωτικό συμφωνητικό, αντίκειται στην απαιτούμενη στις συναλλαγές ευθύτητα και εντιμότητα, με συνέπεια να καθίσταται αναγκαία η μείωση του συμφωνημένου μισθώματος, προκειμένου η παροχή της μισθώτριας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης κατά τον χρόνο της εκπλήρωσης, ώστε να επέλθει εξίσωση των εκατέρωθεν παροχών, εφόσον προέκυψε μεταβολή των συνθηκών, συνεπαγόμενη τη μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου. Με βάση τις ως άνω ουσιαστικές παραδοχές, επιβάλλεται, προς περιορισμό της ζημίας και αποκατάσταση της διάταραχθείσας καλής πίστης, να μειωθεί, κατ` απόκλιση από τα συμφωνημένα, το καταβλητέο μίσθωμα για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αγωγής έως τη συμβατική λήξη της μίσθωσης, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σύμφωνα με τους όρους του από 30-12-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να αναπροσαρμοστεί το συμφωνηθέν μεταξύ των διαδίκων μίσθωμα για το μίσθιο κατάστημα για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αγωγής έως τη συμβατική λήξη της μίσθωσης στο ποσό των 1.010 ευρώ, πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ήτοι στο ποσό των 1.046,36 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σύμφωνα με τους όρους του από 30-12-2008 συναφθέντος μεταξύ των διαδίκων ιδιωτικού συμφωνητικού. Τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας πρέπει να επιβληθούν εν μέρει σε βάρος των εναγομένων ανάλογα με την έκταση της ήττας τους (άρθρο 178 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ κατ` αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το μηνιαίο μίσθωμα για το αναφερόμενο στο σκεπτικό της παρούσας ακίνητο στο ποσό των χιλίων δέκα ευρώ (1.010,00¤), πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ήτοι στο ποσό των χιλίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (1.046,366), για το χρονικό διάστημα από την 30-3-2012 (ημερομηνία επίδοσης της αγωγής) έως τη συμβατική λήξη της μίσθωσης, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σύμφωνα με τους όρους του από 30-12-2008 συναφθέντος μεταξύ των διαδίκων ιδιωτικού συμφωνητικού.....


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 220/2014   (Άρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)   Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού- σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές  τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ  1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση  της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά  τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 198 ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
ΜΠρΑθ 1217/2013 Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010 [...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με ...
Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης) [...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς ...
Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
ΕιρΕλευσ 23/2012  Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
ΕιρΑθ 567 / 2012 Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έω ...
Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας