Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
Facebook

ΕιρΑθ 567 / 2012
Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010

[...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του ΚΠολΔ πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο. Αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως ευκρινώς όλα τα πραγματικά γεγονότα, όσα κατά νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα που αξιώνεται, ή περιέχονται με ασάφειες και ελλείψεις, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά την άσκηση της αιτήσεως μη νομότυπη και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, γιατί ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά τη δημόσια τάξη. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 σαφώς συνάγεται ότι η αίτηση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, απαραίτητα για το ορισμένο της. Πέραν αυτών που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, η αίτηση πρέπει να περιέχει και α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και της συζύγου του, εφόσον είναι έγγαμος, από κάθε πηγή. Στην αίτηση δηλαδή πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά κάθε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη. Στην έννοια της περιουσίας εμπίπτει κάθε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στον οφειλέτη και προσδίδει σ’ αυτόν κάθε είδους εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, Β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, το οποίο αποτελεί πρόταση του οφειλέτη προς τους πιστωτές του για σύναψη δικαστικού συμβιβασμού και πρέπει να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Τα ανωτέρω αναγκαία στοιχεία για το δικαίωμα του οφειλέτη να υπαχθεί στη ρύθμιση δεν μπορούν να συμπληρωθούν με τις προτάσεις ή προφορικά στο ακροατήριο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της αιτήσεως, αλλά πρέπει να περιέχονται στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 3869/2010 του οφειλέτη ώστε να παρέχονται στους πιστωτές του όλες οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική και περιουσιακή του κατάσταση για να εκτιμήσουν τις οικονομικές του δυνατότητες, να διαμορφώσουν τις θέσεις τους επί του προτεινόμενου από τον αιτούντα-οφειλέτη σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και να υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους στα πλαίσια της προβλεπόμενης από τον ανωτέρω νόμο προδικασίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3869/2010), συγκεκριμένα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, η οποία τους επιδίδεται από τον οφειλέτη το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της, και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο ώστε να προχωρήσει η περαιτέρω διαδικασία είτε με σύναψη δικαστικού συμβιβασμού και επικύρωσή του από το δικαστήριο είτε με δικαστική ρύθμιση, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οφειλέτη οι νόμιμες προϋποθέσεις. Άλλως, αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως όλα τα ανωτέρω, τα οποία είναι αναγκαία για το δικαίωμα του οφειλέτη να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου, ή περιέχονται με ασάφειες και ελλείψεις, αυτές καθιστούν την άσκηση της αιτήσεως μη νομότυπη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της (βλ. και Αθ. Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση τον Ν 3869/2010, έκδ. β’, σελ. 104 παρ. 41, ΕιρΑθ 33/2011, 34/2011, 65/2011, 76/2011, 77/2011, 78/2011, 89/2011, 101/2011, 108/2011, 116/2011 και 127/2011). Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, γιατί ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά τη δημόσια τάξη (άρθρο 111 ΚΠολΔ).

Ο αιτών με την υπό κρίση αίτηση, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά.

Στην προκειμένη περίπτωση στην υπό κρίση αίτηση στην περιεχόμενη σ’ αυτήν κατάσταση της περιουσίας του ο αιτών-οφειλέτης δεν αναφέρει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, όπως έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 3869/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 2 εδ. β’ του ίδιου ως άνω άρθρου, σύμφωνα με την οποία ο αιτών-οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει εντός μηνός από της υποβολής της αιτήσεως του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας του της περιεχόμενης στην αίτησή του ή επισυναπτόμενης σ’ αυτήν, καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 του ως ίδιου ως άνω νόμου που επιβάλλει στον οφειλέτη το καθήκον ειλικρίνειας για τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος δήλωσε ότι διορθώνει και συμπληρώνει την αίτηση ως προς την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, διότι ο τελευταίος εκ παραδρομής δεν ανέφερε ότι έχει στην κυριότητα του κατά ποσοστό 33,3% μια παλιά οικία στο Αγρίνιο, η αξία της οποία είναι 10.000 ευρώ περίπου και επίσης κατά ποσοστό 33,3% στην κυριότητά του αγροτεμάχια, εμπορικής αξίας 5.000 ευρώ περίπου, τα οποία είναι τυφλά αγροτεμάχια και αναφέρονται αναλυτικά στις προτάσεις του. Η ανωτέρω, ωστόσο, διόρθωση και συμπλήρωση είναι απαράδεκτη, διότι, όπως αναφέρεται στη μείζονα σκέψη στην αρχή της παρούσας, τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη είναι μεταξύ των αναγκαίων στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 3869/2010 και δεν μπορούν να συμπληρωθούν προφορικά κατά τη συζήτηση ή με τις προτάσεις, ώστε να παρέχονται στους πιστωτές όλες οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος-οφειλέτη για να εκτιμήσουν τις οικονομικές του δυνατότητες, να διαμορφώσουν τις θέσεις επί του προτεινόμενου από τον αιτούντα σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και να υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους στα πλαίσια της προβλεπόμενης από τον ανωτέρω νόμο προδικασίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3869/2010), συγκεκριμένα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, ώστε να προχωρήσει η περαιτέρω διαδικασία είτε με σύναψη δικαστικού συμβιβασμού και επικύρωσή του από το δικαστήριο είτε σε περίπτωση αποτυχίας του με δικαστική ρύθμιση, αλλά και προκειμένου το δικαστήριο να έχει γι’ αυτά πλήρη ενημέρωση, αφού τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη θα αποτελέσουν τη βάση της ρύθμισης των οφειλών του. Συνακόλουθα, η ανωτέρω έλλειψη αναφορικώς με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη σύμφωνα με τις παρατιθέμενες στην αρχή της παρούσας νομικές σκέψεις καθιστά την αίτηση αόριστη και απορριπτέα ως απαράδεκτη. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 Ν 3869/2010. [...]

Πηγή: EφΑΔ 7/2013, 667


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 220/2014   (Άρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)   Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού- σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές  τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ  1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση  της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά  τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 198 ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
ΜΠρΑθ 1217/2013 Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010 [...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με ...
Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης) [...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς ...
Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
ΕιρΕλευσ 23/2012  Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατε ...
Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας