Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
Facebook

ΕιρΕλευσ 23/2012

Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας της. Ύπαρξη ρευστοποιήσιμης περιουσίας της αιτούσας, η οποία μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών της. Ορισμός εκκαθαριστή για την εκποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας με δημόσιο πλειστηριασμό. Δεκτή η αίτηση, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της αιτούσας.

Διατάξεις: άρθρα 224, 741 επ. ΚΠολΔ, 1, 4, 5, 6 [παρ. 3], 8, 9, 11 Ν 3869/2010

[...] Με την κρινόμενη πρώτη αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι έχει έλλειψη πτωχευτικής ικανότητος και ότι συγκρατοικεί με την κατάκοιτη μητέρα της την οποία φροντίζει και ότι βρίσκεται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί δε, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά του και η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας της, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν 3869/2010). Για το παραδεκτό αυτής τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 2 παρ. 2 Ν 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, σύμφωνα με την από 4.5.2011 βεβαίωση της Ανεξάρτητης Αρχής του συνηγόρου του καταναλωτή Ε.Ζ. Επίσης προσκομίσθηκε η από 28.11.2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων αυτής και της κατάστασης των πιστωτών της κατά κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία. Επίσης η ένδικη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 Ν 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών και επίδοση σ’ αυτές των εγγράφων του άρθρου 5 παρ. 1 Ν 3869/2010 (βλ. τις υπ’ αρ. 4369Β/18.11.2011 και 4350Β/17.11.2011 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου Πειραιώς Κ.Ζ.). Περαιτέρω μετά από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ιδίου νόμου, στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση οι μετέχουσες τραπεζικές εταιρίες-πιστώτριες ισχυρίσθηκαν ότι η αίτηση είναι αόριστη διότι δεν αναφέρεται σε αυτή τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών της αιτούσας, ακόμη διότι δεν μνημονεύει το κόστος διαβίωσης της ιδίας και της μητέρας της, δεν αναφέρεται αν η μητέρα της την συνδράμει οικονομικά και ποια είναι η σύνταξή της. Επίσης οι τραπεζικές εταιρίες ισχυρίζονται ότι η αίτηση δεν είναι απαράδεκτη διότι δεν αναφέρεται σε αυτή όλα τα περιστατικά στοιχεία της αιτούσας και συγκεκριμένα το ακίνητο επί της οδού … αρ. …, το οποίο αναφέρεται στη δήλωσή της έτους 2005. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι βάσιμοι διότι ο νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο της αίτησης και του αιτήματος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 3869/2010, εφόσον σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής με την κρινόμενη αίτηση. Ακόμη η πρώτη μετέχουσα πιστώτρια EFG E. E. ΑΕ ισχυρίζεται ότι η αιτούσα ενήργησε με δολιότητα διότι ενώ γνώριζε ότι δεν έχει καθόλου περιουσιακά στοιχεία προέβαινε σε συνεχή δανεισμό υπερβαίνοντας το μέτρο και τη σύνεση του μέσου καταναλωτή. Ο ισχυρισμός αυτός τυγχάνει απορριπτέος ως αόριστος, διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποία η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η πρόκληση από τον ίδιο άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Ειδικότερα δεν εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες ενέργειες με τις οποίες η αιτούσα απέκρυψε από τους πιστωτές της την οικονομική της κατάσταση και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστώτριες τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους.

Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση η αιτούσα με δήλωσή της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις της, συμπλήρωσε παραδεκτώς την αίτηση κατ’ άρθρο 741, 224 ΚΠολΔ εκθέτοντας ότι μετά το θάνατο της μητέρας της με την οποία συμβίωνε και με τη σύνταξη της οποίας βοηθείτο στην πληρωμή των οφειλών της, αυτή αδυνατεί πλέον να προβεί σε καταβολή μηνιαίων δόσεων στις πιστώτριες της και ζητεί την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν 3869/2010. Έτσι όπως συμπληρώθηκε κρινόμενη αίτηση η περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3869/2010 και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν 3869/2010, πρέπει δε να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών τραπεζών.

Από την ένορκη εξέταση της μάρτυρος και την ανωμοτί εξέταση της διαδίκου, που περιέχονται στα ταυτάριθμα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1952 και είναι χήρα του Δ.Σ., ο οποίος απεβίωσε το έτος 1995, απέκτησε δε από το γάμο της δύο άρρενα τέκνα, που γεννήθηκαν το έτος 1973 και το έτος 1977 και τα οποία δεν εξαρτώνται οικονομικά από αυτήν και έχουν δημιουργήσει έκτοτε δικές τους οικογένειες. Η αιτούσα κατά την χρονική περίοδο 1998-2002 εργαζόταν στην τότε Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας, με σύμβαση έργου στα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι ως οικογενειακή βοηθός, λόγω δε της επελθούσας αναπηρίας της, αναγκάσθηκε να αποσυρθεί από την εργασία της, από την οποία δε πληρώθηκε τα δεδουλευμένα ούτε παίρνει και σύνταξη λόγω ενσήμων. Η αιτούσα πάσχει από μικτού τύπου αισθητικοκινητική πολυνευροπάθεια (νόσο του still) στα κάτω άκρα, σύμφωνα με την από 29.3.2004 απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής. Μοναδικό εισόδημα της αιτούσας είναι η σύνταξη χηρείας που λαμβάνει από το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ποσού 583,10 ευρώ, σύμφωνα με το φωτοτυπικό αντίγραφο του ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων του ΙΚΑ που κατατίθεται στην Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 και ποσού 578,89 ευρώ για το μήνα Μάρτιο 2012, το δε φορολογητέο εισόδημά της κατά το έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό των 13.766,36 ευρώ και για το έτος 2011 στο ποσό των 7.483,32 ευρώ, σύμφωνα με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματός της ΔΟΥ Ελευσίνας.

Το ποσό, που είναι αναγκαίο να δαπανά η αιτούσα μηνιαίως, για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών αυτής αφού συνυπολογισθούν και τα προβλήματα υγείας της, ένεκα των οποίων δηλώνει αναπηρία 67% (βλ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, πίνακας με αρ. 3), λαμβανομένων υπόψη και των αντικειμενικών συνθηκών διαβίωσης ενός ανθρώπου κατά τις παρούσες συνθήκες, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ανέρχεται στο ποσό των 580,00 ευρώ, που αναλύεται ως εξής: διατροφή 300,00 ευρώ, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ 100,00 ευρώ, ένδυση-υπόδηση 30,00 ευρώ, ιατρικά έξοδα 100,00 ευρώ. Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνονται 1) μία οικία, εμβαδού 77,00 τ.μ. μετά αποθήκης εμβαδού 40,00 τ.μ., πρόχειρα κατασκευασμένης και μετά του οικοπέδου της, εμβαδού 141,00 τ.μ., που βρίσκεται εντός σχεδίου της πόλεως του Δήμου Ελευσίνας επί της οδού … αρ. …, που περιήλθε σε αυτή δυνάμει του υπ’ αρ. 73254/1985 συμβολαίου γονικής παροχής του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Μ. Α., η εμπορική αξία της οποίας ανέρχεται σε 43.000,00 ευρώ, λόγω της παλαιότητας και των επισκευών που χρήζει, σύμφωνα με την από 25.5.2012 έκθεση εκτιμήσεως του Κ.Δ., μηχανικού. Το ακίνητο αυτό αποτελεί την κυρία κατοικία της αιτούσας η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο ή χήρο φορολογούμενο, όπως η αιτούσα. Επίσης η αιτούσα διαθέτει: 2) ένα αγρό στη Θέση Καταβόθρα Τανάγρας εκτάσεως 1.000,00 τ.μ., η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται σε 5.000,00 ευρώ και 3) το 1/2 εξ αδιαιρέτου σε ένα αγρό που βρίσκεται στη θέση Φούσκενα Τανάγρας εκτάσεως 6.000,00 τ.μ., η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται σε 9.000,00 ευρώ, οποία περιήλθαν σε αυτή δυνάμει του υπ’ αρ. …/1990 συμβολαίου γονικής παροχής του Συμβολαιογράφου Θηβών Γ.Γ. Στον πίνακα στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει η αιτούσα για το έτος 2005 προς τη ΔΟΥ Ελευσίνας έχει καταχωρηθεί εκ λάθους το ποσοστό συνιδιοκτησίας 22% εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου μετά της παλαιάς επ’ αυτού ισογείου οικίας επιφανείας 79,30 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού … αρ. … στην Ελευσίνα Αττικής, το οποίο όμως αυτό το έχει πωλήσει στην Β.Ρ. δυνάμει του υπ’ αρ. …/1998 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ελευσίνας Α.Μ., απορριπτομένης έτσι ως αβάσιμης της ενστάσεως των μετεχουσών-πιστωτριών περί παραβάσεως του καθήκοντος αληθείας της αιτούσας κα περί ανειλικρινούς δηλώσεως αυτής. Πιστώτριες της αιτούσας είναι οι παρακάτω προς τις οποίες αυτή πριν από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως είχε αναλάβει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1) EFG E. E. AE από σύμβαση πιστωτικής κάρτας με αρ. … απαίτηση ποσού 5.872,12 ευρώ, 2) Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ από σύμβαση στεγαστικού δανείου με αρ. … απαίτηση ποσού 15.477,60 ευρώ προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της 3) Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ από καταναλωτικό δάνειο με αρ. … απαίτηση ποσού 6.095,13 ευρώ, 4) Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ από σύμβαση καταναλωτικού δανείου απαίτηση ποσού 571,12 ευρώ. Το συνολικό δηλαδή ποσό των παραπάνω οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 28.015,97 ευρώ.

Η αιτούσα, λόγω της ανάγκης της να καταφύγει σε προσωπικό δανεισμό με τα παραπάνω στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτική κάρτα, για να αντιμετωπίσει τα έξοδα που προέκυψαν από τα πολλαπλά προβλήματα της υγείας της (καρδιοπάθεια, πνευμονική ανεπάρκεια), σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος αλλά και τα προβλήματα υγείας της μητέρας της, με την οποία συμβίωνε και από τη σύνταξη της οποίας, αυτή μπορούσε να εξυπηρετεί τις οφειλές της, μέχρι τον προ τριμήνου επισυμβάντα θάνατο αυτής, λαμβανομένης υπόψη της εισοδηματικής στενότητας αυτής, και της πλήρους αδυναμίας της για διαφοροποίηση των οικονομικών της δεδομένων χωρίς καμμία προοπτική βοήθειας από οιονδήποτε στο άμεσο μέλλον (τα τέκνα της έχουν δικές τους οικογένειες), έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών της δι’ ελαχίστου ακόμη ποσού, εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό της μηνιαίας συντάξεως αυτής είναι 578,89 ευρώ και το αναγκαίο ποσό για τη διαβίωσή της είναι 580,00 ευρώ. Έτσι πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός των πιστωτριών της ότι δεν συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος που την οδήγησε σε μόνιμη αδυναμία, εφόσον σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο του νόμου «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», οι παραπάνω αιτίες αποτέλεσαν παράγοντες που συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και επομένως με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας της ζωής της αιτούσας, γεγονός που συνάδει με το στόχο του εφαρμοζόμενου νόμου, που είναι η παραγωγική επαναδραστηριοποίηση των ανθρώπων που συγκροτούν αυτή την κοινωνία και δημιουργούν το μέλλον της, επανεντάσσοντας τον υπερχρεωμένο πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής του ελευθερίας την οποία συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει (βλ. Κ. Βαμβακίδη, Σκοπός και φιλοσοφία των ρυθμίσεων του Ν 3869/2010, Σεμινάριο Εθνικής Σχολής Δικαστών της 29.3.2010) αλλά και βοηθώντας τον μεσήλικα απόμαχο της κοινωνίας να βιώσει μία αξιοπρεπή κοινωνική ζωή, που ένα κράτος δικαίου υπόσχεται στους πολίτες του.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 5, για τον προσδιορισμό μηδενικών καταβολών από την αιτούσα, χωρίς όμως να εκκαθαρίζεται οριστικώς το θέμα της απαλλαγής αυτής από τα χρέη της, δοθέντος ότι απαιτείται από τις πιστώτριες τράπεζες ο έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία της οφειλέτιδας-αιτούσας και τα τυχόν εισοδήματά της, που θα δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό του ύψους των καταβολών (Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδ. 2012, άρθρο 8). Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 και 5 του Ν 3869/2010 να προβεί σε ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας και επειδή, δεν πιθανολογείται ουδεμία βελτίωση των εισοδημάτων της (αύξηση συντάξεως, ανεύρεση εργασίας), αντιθέτως τα οικονομικά στοιχεία αυτής είναι πλήρως δυσοίωνα λόγω του προβλήματος υγείας της με 67% αναπηρία, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η τροποποίηση της προκειμένης αποφάσεως ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου και γι’ αυτό δεν ορίζει νέα δικάσιμο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος αυτού, αφιεμένης της δυνατότητας ταύτης, μετά την άσκηση του, κατά τα ως άνω λεχθέντα, ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων αυτής στους δανειστές της. Σύμφωνα όμως με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 Ν 3869/2010 η αιτούσα είναι υποχρεωμένη κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων ή των περιουσιακών της στοιχείων να γνωστοποιεί στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 και για τη δυνατότητα εφαρμογής της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου.

Στη συνέχεια όμως, εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία της αιτούσας, και συγκεκριμένα 1) ένας αγρός της Θέση Καταβόθρα Τανάγρας εκτάσεως 1.000,00 τ.μ., και 2) το ½ εξ αδιαιρέτου σε ένα αγρό που βρίσκεται στη θέση Φούσκενα Τανάγρας εκτάσεως 6.000,00 τ.μ., η εμπορική αξία των οποίων εκτιμάται αντίστοιχα σε 5.000,00 ευρώ και 9.000,00 ευρώ, όπως συνομολογεί η ίδια, η εκποίηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών αυτής και δοθέντος ότι η αιτούσα, δια των προτάσεών της, υπέβαλε πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση η ως άνω περιγραφομένη κύρια κατοικία της, θα ορισθεί εκκαθαριστής για την κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν 3869/2010, εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας της αιτούσας, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κυρία κατοικία αυτής. Η πιο πάνω ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν 3869/2010, κρίνεται ότι, ενόψει και της πιο πάνω εμπορικής αξίας των ακινήτων της αιτούσας, μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών της και θα λειτουργήσει αυτοτελώς. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων τον προβλεπόμενο στο άρθρο 371 ΚΠολΔ, κατά το διατακτικό, το έργο του οποίου θα συνίσταται πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων άρθρο 9 παρ. 1 εδ. 3 Ν 3869/2010) στην εκποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας υπό τις παρακάτω διατυπώσεις. Τα ακίνητα θα εκποιηθούν σε δημόσιο πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχομένη στην αντικειμενική αξία αυτών, η οποία όπως προαναφέρθηκε, για μεν το πρώτο ακίνητο ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για δε το δεύτερο ακίνητο στο ποσό των 9.000,00 ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί εντός έξι μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου που θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της τοποθεσίας των ακινήτων και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή των εκπλειστηριαζομένων, την τιμή πρώτης προσφοράς και τον χρόνο και τον τόπο του πλειστηριασμού. Κατόπιν το εισπραχθησόμενο ποσό θα κατανεμηθεί στις πιστώτριες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 3869/2010, με προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτριών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στην εξαιρούμενη κυρία κατοικία της αιτούσας και η σύμμετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτριών αυτής. Ακόμη στον εκκαθαριστή αυτόν θα ανατεθεί το έργο της έγγραφης ενημέρωσης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης της αιτούσας και των πιο πάνω τραπεζών για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών της προς κάθε μία από αυτές. Η παραπάνω ρύθμιση δεν θα συνδυασθεί με καμία άλλη, εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων είναι ανεπαρκές το εισόδημα της αιτούσας για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών αυτής.

Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση, όπως συμπληρώθηκε, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν 3869/2010. [...]

Παρατηρήσεις

Από το περιεχόμενο της δημοσιευόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι αυτή είχε να κρίνει αίτηση οφειλέτριας περί υπαγωγής της στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Προσθέτως είχε υποβληθεί και αίτημα περί εξαιρέσεως από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας. Κατά τις παραδοχές του δικαστηρίου το ύψος των χρεών της αιτούσας ανήρχετο σε 28.015,97 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν 3869/2010 και για το λόγο αυτό όρισε μηδενικές μηνιαίες επί τετραετία καταβολές. Προσθέτως διέταξε την δια δημοσίου πλειστηριασμού εκποίηση ενώπιον συμβολαιογράφου δύο (2) αγροκτημάτων της αιτούσας οφειλέτριας αντικειμενικής αξίας 14.000 ευρώ (9.000 + 5.000). Η ρευστοποίηση αυτή διατάχθηκε στα πλαίσια της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3869/2010. Εντέλει εξαίρεσε από την εκποίηση την πρώτη κατοικία της αιτούσας, την εμπορική αξία της οποίας προσδιόρισε σε 43.000 ευρώ.

Σαφώς προκύπτει από τη δημοσιευόμενη απόφαση ότι με αυτή δεν ορίσθηκαν μηνιαίες καταβολές στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010 με την οποία διατάχθηκε η εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας όπως συνηθίζεται στις αποφάσεις αναλόγου περιεχομένου. Ωστόσο η απόφαση με το παραπάνω περιεχόμενο παρέχει αφορμή για τη διατύπωση των ακολούθων σκέψεων:

Αν η διαταχθείσα ρευστοποίηση των δύο αγροκτημάτων δεν αποδώσει το προσδοκώμενο πλειστηρίασμα ή ματαιωθεί τελικώς ελλείψει αγοραστικού ενδιαφέροντος, τότε πρέπει να ανακληθεί (βλ. και ΚΠολΔ 758) η δικαστική απόφαση κατά το μέρος της που διατάσσει τη ρευστοποίηση. [...]

Αθανάσιος Γ. Κρητικός,

Αντιπρόεδρος ΑΠ, ε.τ.

Πηγή: EφΑΔ 6/2013, 569, Αρχείο Νομικής Βιβλιοθήκης


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 220/2014   (Άρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)   Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού- σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές  τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ  1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση  της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά  τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 198 ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
ΜΠρΑθ 1217/2013 Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010 [...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με ...
Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης) [...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
ΕιρΑθ 567 / 2012 Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έω ...
Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατε ...
Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας