Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
Facebook

ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης)

[...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς τους πιστωτάς της πτωχεύσεως επί τη βάσει λογαριασμού διανομής συνταχθέντος υπό των συνδίκων και κηρυχθέντος εκτελεστού». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ο λογαριασμός διανομής δεν συνιστά πίνακα κατατάξεως απαιτήσεων κατά την έννοια του άρθρου 974 ΚΠολΔ, αλλά αποτελεί απλώς λογιστική πράξη διανομής της πτωχευτικής περιουσίας ανάμεσα στους πιστωτές, των οποίων οι πιστώσεις έγιναν δεκτές κατά την καθοριζόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ, 579, 581, 648 επ. και 660 ΕμπΝ τάξη, αφού προηγουμένως εξελέχθηκαν κατά τη διαδικασία της επαληθεύσεως ή επί απαιτήσεων του Δημοσίου κατά τη διαδικασία του εφαρμοζομένου στην περίπτωση αυτή άρθρου 61 παρ. 1 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ). Περαιτέρω από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 542, 555, 591 και 647 του ΕμπΝ, συνάγεται ότι αν προκύψουν διενέξεις ως προς την τάξη της διανομής, οι σχετικές αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν στον εισηγητή της πτώχευσης, ο οποίος μάλιστα αποφασίζει μέσα σε τρεις ημέρες (άρθρο 555 ΕμπΝ). Για τις αντιρρήσεις αυτές συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποτελεί την αναγκαία προδικασία της δίκης. Στη συνέχεια εισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο για κρίση και απόφαση με κλήση, αφού με την τελευταία κληθούν και οι δανειστές, των οποίων προσβάλλεται με τις αντιρρήσεις η κατάταξή τους στον λογαριασμό διανομής. Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων δεν απαιτείται να στρέφονται, κατά τρόπο πανηγυρικό, εναντίον του συνδίκου και των δανειστών, των οποίων προσβάλλουν την προνομιακή κατάταξη, πράγμα, άλλωστε, που δεν διαλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση στοιχεία (άρθρο 117 ΚΠολΔ). Αρκεί στη σχετική έκθεση να εκτίθενται, με σαφήνεια και επάρκεια, τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν την επιδιωκόμενη μεταβολή στη σειρά κατατάξεως και να προκύπτουν από αυτά οι προηγούμενοι στην κατάταξη δανειστές, τη θέση των οποίων θέλει να καταλάβει εκείνος που ασκεί τις αντιρρήσεις, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αν όλοι οι εν λόγω δανειστές, κλήθηκαν στο αρμόδιο δικαστήριο. Η κλήση τους αυτή, που, κατά τα προεκτιθέμενα, επιβάλλεται με ποινή απαραδέκτου, εξασφαλίζει επαρκώς την προσέλευσή τους και την ανάπτυξη ενώπιον του προαναφερομένου δικαστηρίου των απόψεών τους και την προσαγωγή των αποδεικτικών τους μέσων. Έτσι τηρείται η γενική αρχή του δικαίου για δικαστική ακρόαση και προστασία που διατυπώνεται και στο άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος (ΑΠ 1124/1994 ΕλλΔνη 1997,1137, ΑΠ 60/1997 ΕλλΔνη 1998,126). Αρμόδιο για την εκδίκαση των αντιρρήσεων είναι το πτωχευτικό δικαστήριο, ήτοι το πολυμελές πρωτοδικείο που κήρυξε την πτώχευση (Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό Δίκαιο, έκδ. 5η, σελ. 540), η δε έκθεση του Εισηγητή της πτώχευσης αποτελεί την αναγκαία έγγραφη προδικασία, βάσει της οποίας διεξάγεται η δίκη. Εξάλλου, κατά τα άρθρα 12 έως 19 και 46 του ΚΠολΔ, η καθ΄ ύλη αρμοδιότητα, που αφορά τη δημόσια τάξη, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό προς αυτές των άρθρων 47, 522, 525 παρ. 1 και 535 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, όταν ασκηθεί έφεση κατ’ αποφάσεως του μονομελούς Πρωτοδικείου, το Εφετείο, λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως, έχει την εξουσία, και χωρίς να υπάρχει ειδικό παράπονο, να ερευνήσει την καθύλη αρμοδιότητα του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και αν διαπιστώσει ότι η υπόθεση που εκδικάσθηκε υπαγόταν στην καθ΄ ύλη αρμοδιότητα του πολυμελούς Πρωτοδικείου και συνεπώς το μονομελές Πρωτοδικείο που δίκασε την υπόθεση ήταν αναρμόδιο, περιορίζεται στην αυτεπάγγελτη εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως και στην παραπομπή της υποθέσεως στο αρμόδιο πολυμελές Πρωτοδικείο, χωρίς περαιτέρω έρευνα των λόγων της εφέσεως (ΑΠ 881/1975 ΝοΒ 24,173, ΕφΑθ 6444/1982 ΕλλΔνη 1983,231, ΕφΑθ 8329/1980 ΕλλΔνη 1980,722).

Στην προκειμένη περίπτωση το ήδη εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο άσκησε ενώπιον του Εισηγητή της πτωχεύσεως της εταιρίας με την επωνυμία «… Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρία Υφασμάτων – Βαφεία – Φινιστήρια» τις από 5.5.2009 (αρ. καταθ. …/2009) αντιρρήσεις του, με τις οποίες ισχυρίσθηκε ότι ο από 5.5.2009 προσωρινώς πίνακας διανομής που συνέταξε ο οριστικός σύνδικος της παραπάνω πτώχευσης Π.Μ. (15ος των καθών οι αντιρρήσεις – 15ος των εφεσίβλητων) είναι εσφαλμένος ως προς την κατάταξη σε αυτόν των αναφερομένων στον προσβαλλόμενο ως άνω πίνακα απαιτήσεων των δεκατεσσάρων εργατοϋπαλλήλων της πτωχεύσασας εταιρίας (1ου έως 14ου των καθών οι αντιρρήσεις – εφεσιβλήτων), ότι ο οριστικός σύνδικος έπρεπε να αποκλείσει από τον προσβαλλόμενο πίνακα τις απαιτήσεις των εν λόγω καθών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 243.078,06 ευρώ και ότι στη θέση τους έπρεπε να κατατάξει το Ελληνικό Δημόσιο για τις αναγγελθείσες προνομιακές απαιτήσεις του. Ζήτησε δε να μεταρρυθμιστεί ο προσβαλλόμενος πίνακας, ώστε να καταταγεί αυτό στο ως άνω ποσό προς ικανοποίηση των ως άνω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών του, αποβαλλομένων από τον πίνακα των ως άνω καθών για το ισόποσο μη προνομιακό μέρος των απαιτήσεών τους. Οι αντιρρήσεις αυτές υποβλήθηκαν ενώπιον του Εισηγητή της πτώχευσης και στην συνέχεια εισήχθησαν στο Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο όμως δεν ήταν καθύλη αρμόδιο για την εκδίκασή τους, καθόσον αρμόδιο ήταν το πτωχευτικό δικαστήριο, ήτοι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Κατά συνέπεια το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που δίκασε πρωτοδίκως και απέρριψε τις αντιρρήσεις ως εκπροθέσμως ασκηθείσες, αν και ήταν καθ΄ ύλη αναρμόδιο και έπρεπε κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ και αυτεπαγγέλτως να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έσφαλε και πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 535 παρ. 2 ΚΠολΔ, αφού εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, λόγω αναρμοδιότητάς του, αυτεπαγγέλτως παραπεμφθεί η υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ήτοι στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, χωρίς έρευνα των λόγων της εφέσεως. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν γιατί η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρα 179 ΚΠολΔ).


Δέχεται την έφεση.

Σημ.: Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης

Η παραπάνω απόφαση, κρίνοντας με βάση το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (ΕμπΝ), ακολουθεί την κρατούσα άποψη, όπως είχε διαμορφωθεί υπό το καθεστώς αυτό (βλ. ιδίως ΑΠ Ολ 538/1981 ΕΕμπΔ 1982,304), κατά την οποία ο «λογαριασμός διανομής» του άρθρου 580 ΕμπΝ (όχι 589, όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στην απόφαση) δεν αποτελούσε πίνακα κατάταξης των πιστωτών κατά την έννοια του άρθρου 974 ΚΠολΔ, αλλά απλώς «λογιστική πράξη διανομής της πτωχευτικής περιουσίας ανάμεσα στους πιστωτές». Η διαφορά των δύο εννοιών δεν ήταν ποτέ απόλυτα σαφής (και στις δύο περιπτώσεις επρόκειτο για ένα πίνακα υπολογισμού με σκοπό suum cuique tribuere).[...]

Ευάγγελος Περάκης

Πηγή: ΔΕΕ 8-9/2013, 788 & Νομική Βιβλιοθήκη


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 220/2014   (Άρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)   Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού- σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές  τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ  1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση  της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά  τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 198 ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
ΜΠρΑθ 1217/2013 Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010 [...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με ...
Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
ΕιρΕλευσ 23/2012  Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
ΕιρΑθ 567 / 2012 Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έω ...
Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατε ...
Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας