Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
Facebook

ΜΠρΑθ 1217/2013

Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010

[...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε να καταβάλει στην καθ’ ης το συνολικό ποσό των 24.448,25 ευρώ πλέον εξόδων, νομιμότοκα με το συμβατικό τόκο υπερημερίας από 10.3.2011 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση καθώς και την καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά του έξοδα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η ανακοπή παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση στο παρόν καθ’ ύλην (άρθρα 7-10, 14 παρ. 2, 632 παρ. 1 ΚΠολΔ ως αντικ. με άρθρο 14 παρ. 1 Ν 4055/2012) και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο (άρθρο 632 ΚΠολΔ), διότι κατά την κρατούσα άποψη, η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ, εισάγεται υποχρεωτικά στο Δικαστήριο του τόπου, όπου εκδόθηκε η ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής (ΕφΠειρ 322/2004 ΠειρΝ 2004,225, ΕφΔωδ 18/1998 Αρμ ΝΒ,1389, Μπέης, Πολ. Δικ. άρθρο 632 σελ. 240), προκειμένου να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία, κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου), για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής.

Περαιτέρω η ανακοπή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η προθεσμία άσκησης της ανακοπής ορίζεται σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της Διαταγής Πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ), στην οποία προθεσμία δεν περιλαμβάνονται μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατα και Κυριακές και αργίες, βλ. ΑΠ 323/2007, ΑΠ 1488/2004 ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση η ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 8.11.2012 (βλ. σχετ. σημείωση επί του σώματος της Διαταγής Πληρωμής του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Η.Κ. καθώς και την υπ’ αρ. 293γ’/8.11.2012 έκθεση επίδοσης του ιδίου δικαστικού επιμελητή) και η ανακοπή ασκήθηκε με επίδοση της στην καθ’ ης στις 22.11.2012 (βλ. σχετ. τη με αρ. 2724ε/22.11.2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Κ.Λ.) δηλ. μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Η ανακοπή, κατά τα λοιπά, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς το ορισμένο αλλά και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του ανακόπτοντος, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Επί αίτησης της καθ’ ης η ανακοπή τράπεζας κατά του ανακόπτοντος εκδόθηκε η με αρ. 17135/2012 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, δυνάμει α. της από 10.5.2010 σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου, που καταρτίσθηκε μεταξύ της καθ’ ης και του ανακόπτοντος για το ποσό των 24.000 ευρώ, β. αποσπασμάτων από τα εμπορικά βιβλία της καθ’ ης του με αρ. … λογαριασμού, που τηρήθηκε σε εκτέλεση της σύμβασης δανείου και γ. της καταγγελίας της σύμβασης, που επιδόθηκε στον ανακόπτοντα με τη με αριθμό Γ-7452/9.3.2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Α.Σ. περί καταγγελίας της παραπάνω σύμβασης και με οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού με υπόλοιπο 24.448,25 ευρώ. Με την παραπάνω Διαταγή Πληρωμής ο ανακόπτων επιτάσσεται να πληρώσει στην καθ’ ης τράπεζα το παραπάνω ποσό, νομιμότοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας (14,25 %) από 10.3.2011 (επομένη της καταγγελίας της σύμβασης δανείου) μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Ο ανακόπτων ειδικότερα με τον πρώτο λόγο ανακοπής, όπως το περιεχόμενο του εκτιμάται από το παρόν Δικαστήριο, ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν 3869/2010, οι απαιτήσεις πιστωτών, που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης (άρθρο 4 του νόμου) και με επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Οι λοιπές απαιτήσεις παύουν με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Οι οφειλές αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους. Επέρχεται συνεπώς παύση τοκοφορίας των ανέγγυων πιστώσεων, για την επέλευση της οποίας τίθεται ως προϋπόθεση κοινοποίηση της αίτησης του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 του οφειλέτη προς τον πιστωτή, με την οποία αίτηση διώκεται από τον οφειλέτη η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Ότι εν προκειμένω πριν την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής (21.7.2011) ο ανακόπτων είχε καταθέσει στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου Αττικής την από 13.4.2011 αίτηση (ΑΚΔ 19/2011) περί ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών του από δάνεια κ.λπ., μεταξύ των οποίων και η ένδικη απαίτηση, τη δε αίτηση κοινοποίησε στην καθ’ ης στις 18.4.2011 με τη με αριθμό 8283δ’/18.4.2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κ.Λ. Ότι κατά συνέπεια από την επίδοση της αίτησης επήλθε παύση της τοκοφορίας της ένδικης απαίτησης κι η επιδίκαση τόκων από 10.3.2011 (επομένη καταγγελίας της σύμβασης δανείου) είναι μη νόμιμη και η Διαταγή Πληρωμής θα πρέπει ως προς το σκέλος αυτό να ακυρωθεί. Ο σχετικός λόγος ανακοπής κρίνεται νόμιμος από το παρόν Δικαστήριο και θα πρέπει να γίνει δεκτός μόνο ως προς τη διάταξη της ανακοπής για την έναρξη τοκοφορίας της απαίτησης. Συγκεκριμένα ο ανακόπτων κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου στις 16.11.2012 την από 12.11.2012 με αριθμό κατάθεσης 765/2011 αίτηση του (άρθρο 4 παρ. 1 Ν 3869/2010), με την οποία παραιτήθηκε από την προηγούμενη από 13.4.2011 με αριθμό κατάθεσης 19/2011 αίτησή του, παραίτηση, που έχει αναδρομική ισχύ ως προς τα αποτελέσματα της κατάθεσής της, η δε δεύτερη αίτηση κοινοποιήθηκε στην καθ’ ης στις 16.11.2012 μετά την αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής, που ασκήθηκε στις 21.7.2011. Πλην όμως εν προκειμένω, δεν μπορεί να θεωρεί ότι η απαίτηση από την πρώτη αίτηση (13.4.2011) του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 3869/2011, ανατρέπει τις ουσιαστικού δικαίου συνέπειες, που δημιουργήθηκαν με την κατάθεση και την κοινοποίηση της πρώτης αίτησης για ρύθμιση και συνεπώς επέρχεται αναβίωση της τοκοφορίας των ανέγγυων πιστώσεων, εφόσον επακολούθησε εντός εξαμήνου κατάθεση της νέας αίτησης για ρύθμιση της ίδιας οφειλής μεταξύ των αυτών διαδίκων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 294, 295 παρ. 1 και 297 ΚΠολΔ, που προβλέπουν ότι η παραίτηση του ενάγοντος από το δικόγραφο της αγωγής, που συνεπάγεται ανάκληση της συγκεκριμένης αξίωσης, συνεπάγεται την ανατροπή εξ υπαρχής μόνο των αποτελεσμάτων, που επήλθαν με την άσκηση αυτής ως διαδικαστικής πράξης, ενώ οι έννομες συνέπειες του ουσιαστικού δικαίου, που συνδέονται με την έγερση της αγωγής διατηρούνται (ΑΠ Ολ 13/1994, ΝΟΜΟΣ, ΕλλΔνη 1994,1259, ΑΠ 1584/2011, ΕπισκΕΔ 2012,106). Κατά συνέπεια η ένδικη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή ως προς το λόγο αυτό και ν’ ακυρωθεί η Διαταγή Πληρωμής αναφορικά με το συγκεκριμένο σκέλος.

Ο ανακόπτων με το δεύτερο λόγο ανακοπής ισχυρίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος της καθ’ ης να εκδώσει Διαταγή Πληρωμής με κατάθεση αίτησης στις 21.7.2011 κι ενώ γνώριζε ήδη ότι αυτός είχε ασκήσει την από 13.4.2011 αίτηση του προς το Ειρηνοδικείο Περιστερίου περί ρύθμισης μεταξύ άλλων, και της ένδικης οφειλής του, ήταν καταχρηστική. Ειδικότερα εκθέτει ότι αυτή υπέβαλε αίτηση έκδοσης της Διαταγής Πληρωμής, γνώριζε δε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ότι δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί από την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του, αφού η κύρια κατοικία του ήταν βεβαρημένη με προσημείωση υποθήκης 120.000 ευρώ για στεγαστικό δάνειο, ενώ η εμπορική αξία της δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κι ότι εκτός από την οικία αυτή αυτός δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία προς ικανοποίηση της απαίτησης άλλως ότι η καθ’ ης θα ικανοποιούνταν συμμέτρως με άλλους πιστωτές του. Πλην, όμως ο σχετικός λόγος τυγχάνει ουσιαστικά αβάσιμος και πρέπει ν’ απορριφθεί, διότι σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά, όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου (καθ’ ης), που προηγήθηκε από την άσκησή του και η πραγματική κατάσταση, που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα, που μεσολάβησε, καθιστούν επαχθή τη μεταγενέστερη άσκησή του και ειδικότερα όταν η ανατροπή της διαμορφωθείσης πραγματικής κατάστασης με την άσκηση του δικαιώματος συνεπάγεται για τον υπόχρεο (ανακόπτοντα) δυσβάστακτες συνέπειες κάθ’ υπέρβαση προφανώς των ορίων, που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, ώστε για την αποτροπή αυτών να κρίνεται με γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη επιβεβλημένη η θυσία του αξιουμένου δικαιώματος (ΑΠ 1512/2006 Δημ. Νόμος, ΑΠ Ολ 7/2002, ΑΠ 205/2001 ΕλλΔνη 42,1571, ΑΠ 196/2001 ΕλλΔνη 42,1570). Γίνεται δε στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων των μερών και προκρίνονται εκείνα τα συμφέροντα, που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα για την κοινωνική τάξη και ευρυθμία (ΕφΠειρ 192/2000 ΕΔΠ 2000,149). Εν προκειμένω , ο ανακόπτων επανειλημμένα προσκλήθηκε προς εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου και δεν προσήλθε προς εξόφληση της οφειλής στην καθ’ ης, η οποία και κατήγγειλε εξωδίκως τη σύμβαση δανείου, με επίδοση της σχετικής καταγγελίας στις 9.3.2011 (βλ. σχετ. τη με αριθμό Γ’7452/9.3.2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Α. Σ.). Τέλος ο ανακόπτων ακόμα και μετά την καταγγελία της σύμβασης δανείου, δεν προσήλθε για εξόφλησή της, οπότε ακολούθως η καθ’ ης κατέθεσε αίτηση προς έκδοση της Διαταγής Πληρωμής. Συμπερασματικά η καθ’ ης η αίτηση προέβη σε άσκηση συμβατικού δικαιώματος της από τη σύμβαση δανείου και η τυχόν μη ύπαρξη επαρκών περιουσιακών στοιχείων του ανακόπτοντα προς κάλυψη της αίτησής της, δεν ασκεί εν προκειμένω έννομη επιρροή στο συμβατικό δικαίωμα της καθ’ ης να επιδιώξει την είσπραξη της ένδικης απαίτησής της.

Κατ’ ακολουθία των όσων προεκτέθηκαν, η επίδικη ανακοπή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως προς τον πρώτο λόγο της και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής, ως προς τον ανακόπτοντα, κατά το μέρος, που ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του συμβατικού επιτοκίου υπερημερίας η 10.3.2011. Τέλος πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του ανακόπτοντος μέρος των δικαστικών εξόδων της καθ’ ης η ανακοπή, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων στην παρούσα δίκη, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 178 παρ. 2 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης. [...]


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 220/2014   (Άρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)   Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού- σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές  τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ  1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση  της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά  τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 198 ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης) [...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς ...
Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
ΕιρΕλευσ 23/2012  Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
ΕιρΑθ 567 / 2012 Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έω ...
Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατε ...
Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας