Αλλαγές στη διάρκεια και στην καταγγελία των νέων εμπορικών μισθώσεων με το άρθρο 13 του Ν 4242/28.2.2014
Facebook

’ρθρο 13
1. Οι ΅ισθώσεις που ε΅πίπτουν στο πεδίο εφαρ΅ογής
του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται ΅ετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος διέπονται από τους συ΅βατικούς ό-
ρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του
π.δ. 34/1995, ΅ε την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18,
20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.
Οι ΅ισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία
(3) έτη, ακό΅η και αν έχουν συ΅φωνηθεί για βραχύτερο ή
για αόριστο χρόνο, και ΅πορεί να λυθούν ΅ε νεότερη
συ΅φωνία που αποδεικνύεται ΅ε έγγραφο βέβαιης χρο-
νολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννο΅α
αποτελέσ΅ατά της επέρχονται τρεις (3) ΅ήνες από την
κοινοποίησή της.
2.α. Οι ΅ισθώσεις που ε΅πίπτουν στο πεδίο εφαρ΅ογής
του π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανα-
νεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συ΅περιλα΅βανο΅ένων και των ΅ισθώσεων
των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έ-
χουν παρέλθει εννέα (9) ΅ήνες από τη λήξη της, διέπο-
νται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά
το παρόν άρθρο.
β. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«1. Ο εκ΅ισθωτής ΅πορεί ΅ετά τη λήξη του συ΅βατικού
χρόνου της ΅ίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτού
περάσουν δεκαοκτώ (18) ΅ήνες ([ή ως προς τις ΅ισθώ-
σεις του άρθρου 2 του παρόντος εννέα (9) ΅ήνες] από
την έναρξη της ΅ίσθωσης, να καταγγείλει τη ΅ίσθωση
για την άσκηση στο ΅ίσθιο των δραστηριοτήτων του άρ-
θρου 1 περιπτώσεις α΄ εως γ΄ ή, ως προς τις ΅ισθώσεις
του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο αυτό
από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιό-
χρηση).»
γ. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«1. Ο εκ΅ισθωτής ΅πορεί να καταγγείλει τη ΅ίσθωση
για ανοικοδό΅ηση του ΅ισθίου από αυτόν ή τον κύριο του
΅ισθίου:
α) Μετά τη λήξη του συ΅βατικού χρόνου, εκτός αν ο
χρόνος αυτός υπερβαίνει την εξαετία, οπότε η καταγγε-
λία της ΅ίσθωσης ΅πορεί να γίνει ΅ετά την πάροδο έξι (6)
ετών από την έναρξη της ΅ίσθωσης.
β) Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) ΅ηνών από την έ-
ναρξη της ΅ίσθωσης σε περίπτωση που ο συ΅βατικός
χρόνος της ΅ίσθωσης είναι ΅ικρότερος από δεκαοκτώ
(18) ΅ήνες ή η ΅ίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.
γ) Μετά την πάροδο εννέα (9) ΅ηνών από την έναρξη
της ΅ίσθωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρό-
ντος, αν ο συ΅βατικός χρόνος της ΅ίσθωσης είναι ΅ικρό-
τερος από εννέα (9) ΅ήνες ή η ΅ίσθωση έχει αόριστη
διάρκεια.»
δ. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του π.δ. 34/
1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στην καταγγελία της ΅ίσθωσης για το λόγο των άρ-
θρων 16 έως 17, ο εκ΅ισθωτής οφείλει στο ΅ισθωτή ως
αποζη΅ίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλ-
λό΅ενο ΅ίσθω΅α οκτώ (8) ΅ηνών και στην καταγγελία
της ΅ίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1
το κατά το χρόνο της καταγγελίας ΅ίσθω΅α έξι (6) ΅η-
νών.
2. Με αίτηση του ΅ισθωτή το δικαστήριο ΅πορεί να αυ-
ξήσει το ποσό της αποζη΅ίωσης, στην καταγγελία για ι-
διόχρηση ΅έχρι δεκαπέντε (15) ΅ηνιαία ΅ισθώ΅ατα και
στην καταγγελία για ανοικοδό΅ηση ΅έχρι εννέα (9) ΅ηνι-
αία ΅ισθώ΅ατα. Η προηγού΅ενη αύξηση γίνεται, αφού το
δικαστήριο εκτι΅ήσει τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τις
δαπάνες για τη ΅εταστέγαση του ΅ισθωτή, το χρόνο που
λειτουργεί η επιχείρηση στο ΅ίσθιο, τις τυχόν οφειλό΅ε-
νες από το ΅ισθωτή αποζη΅ιώσεις στο προσωπικό του α-
πό την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και
τον υπολειπό΅ενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίω΅α να
παρα΅είνει στο ΅ίσθιο.»
ε. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του π.δ. 34/
1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αποζη΅ίωση κατά την πρώτη παράγραφο του
προηγού΅ενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση
είναι ίση ΅ε δεκαπέντε (15) ΅ηνιαία ΅ισθώ΅ατα, αν ασκη-
θεί στο ΅ίσθιο ΅έσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή
του, επιχείρηση ό΅οια ΅ε την ασκού΅ενη από τον ΅ισθω-
τή, εκτός αν το ΅ίσθιο από την κατασκευή είναι προορι-
σ΅ένο για την ίδια χρήση.
2. Το δικαστήριο ΅πορεί να αυξήσει το ποσό της αποζη-
΅ίωσης ΅έχρι είκοσι (20) ΅ηνιαία ΅ισθώ΅ατα ΅ε τις προϋ-
ποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγού΅ενου
άρθρου.»
3. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995 καταργούνται.
Ειδικά σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκ΅ισθωτή
΅έχρι 31.8.2014 ΅ίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει ΅έ-
χρι 31.8.2014 λόγω συ΅πλήρωσης της δωδεκαετούς
διάρκειας σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ή ΅ί-
σθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν
παρέλθει ΅έχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) ΅ήνες από τη λή-
ξη της ή ΅ίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση
σύ΅φωνα ΅ε την περίπτωση δ΄ του άρθρου 61 του π.δ. 34/
1995, ο εκ΅ισθωτής οφείλει στον ΅ισθωτή ως αποζη΅ίω-
ση ποσό ίσο ΅ε το καταβαλλό΅ενο κατά το χρόνο λήξης
της ΅ίσθωσης έξι (6) ΅ηνών.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΞΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
Η καταγγελία της μίσθωσης για έξωση για ιδιόχρηση, επιτρέπεται μόνο στις εμπορικές μισθώσεις, με τους όρους που θέτει το π.δ. 34/1995, καθώς και στις μισθώσεις κατοικιών, με τους όρους που θέτει ο ν.2235/1994 και ειδικότερα υπό δύο μόνο προϋποθέσεις: α) η κατοικία να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ε ...
Το μισθωτήριο με το νέο σύστημα του Τaxis καταργείται;
Από την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικήςκαταχώρισης στοιχείων μίσθωσης του πληροφοριακού συστήματος Τaxis όλοι όσοιεκμισθώνουν ακίνητα αλλά και όλοι όσοι είναι μισθωτές  υποχρεούνται ναπροβούν στις ακόλουθες ενέργειες: οι μεν πρώτοι να καταχωρίσουν τα στοιχεία τηςμίσθωσης (Α ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας