ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Facebook

Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας του άλλου που πίστεψε στην κατάρτιση έγκυρης σύμβασης. Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων ήλθε σε διαπραγματεύσεις με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εναγομένης ανώνυμης εταιρίας για την αγορά μίας μεζονέτας στην Ζάκυνθο, με την συμφωνία το οριστικό συμβόλαιο να γίνει το αργότερο 2 μήνες μετά, όταν η μεζονέτα θα έχει αποπερατωθεί. Πλην όμως το συμβόλαιο δεν έγινε ποτέ γιατί η ανέγερση της επίδικης οικίας είχε πολεοδομικά προβλήματα (αυθαίρετες κατασκευές κ.λπ.), προβλήματα που υπαίτια απέκρυψε ο εκπρόσωπος της εναγομένης. Υποχρεώνεται η εναγομένη να καταβάλλει νομιμότοκα στον ενάγοντα το ποσό της προκαταβολής συν την αμοιβή του δικηγόρου για έλεγχο τίτλων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Διατάξεις: άρθρα 197, 198 ΑΚ, 216 ΚΠολΔ

[...] Κατά το άρθρο 197 ΑΚ, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της σύμβασης, τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να τηρούν τη συμπεριφορά που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά δε το άρθρο 198 παρ. 1 ΑΚ, όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις από πταίσμα του προξενήσει στον άλλον ζημία υποχρεούται να την ανορθώσει και αν η σύμβαση δεν καταρτίστηκε. Προϋποθέσεις της προσυμβατικής ευθύνης είναι η ύπαρξη σταδίου διαπραγματεύσεων, η αντισυμβατική συμπεριφορά του αντισυμβαλλόμενου, η υπαιτιότητα, η επέλευση ζημίας και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα στον νόμιμο λόγο ευθύνης, δηλαδή στην υπαιτιότητα και τη ζημία. Ειδικότερα, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών διαπραγματεύσεις νοούνται οι προφορικές ή έγγραφες ανταλλαγές απόψεων των ενδιαφερομένων για τη σύναψη ορισμένης συμβάσεως με τις οποίες επιδιώκεται η βαθμιαία προσέγγιση των διαφορετικών αρχικών θέσεων τους σχετικά με τους όρους της υπό συζήτηση σύμβασης μέχρι την τελική σύμπτωση τους ή την αδυναμία τέτοιας σύμπτωσης. Το στάδιο των διαπραγματεύσεων διαρκεί μέχρι την διακοπή τους και ματαίωση της σύμβασης ή την κατάρτισή της. Κατά το στάδιο αυτό επιβάλλεται η παροχή διασαφηστικών πληροφοριών και εξηγήσεων σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και μάλιστα τέτοιων που θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην απόφαση του άλλου, δηλαδή η λεγόμενη υποχρέωση διαφώτισης και προστασίας. Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας του άλλου που πίστεψε στην κατάρτιση έγκυρης σύμβασης. Περαιτέρω, ως πταίσμα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών νοείται η μη τήρηση της συμπεριφοράς που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Τέλος, η ζημία πρέπει να βρίσκεται σε αιτιώδη σύνδεσμο προς την αθέμιτη ή την αντίθετη συμπεριφορά του άλλου προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και η υπαίτια συμπεριφορά που προκάλεσε τη ζημία να εκδηλώνεται κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η αποζημίωση περιλαμβάνει το αρνητικό διαφέρον της σύμβασης, δηλαδή τη ζημία που υπέστη ο διαπραγματευόμενος επειδή πίστεψε στην κατάρτιση της σύμβασης και την οποία θα απέφευγε αν από την αρχή τηρούσε αρνητική στάση. Τα αρνητικό αυτό διαφέρον εκτός των άλλων περιλαμβάνει την περιουσιακή μείωση, όπως τις δαπάνες για τη σύναψη της σύμβασης και την προκαταβολή, εφ’ όσον αυτή είναι επακόλουθο του προσυμβατικού πταίσματος (ΑΠ 1302/2010, ΕφΑθ 1470/2011 δημ. ΝΟΜΟΣ).

Εξάλλου, για την πληρότητα κατ’ άρθρο 216 ΚΠολΔ της αγωγής αποζημίωσης λόγω ευθύνης από διαπραγματεύσεις, αρκεί να μνημονεύεται στο αγωγικό δικόγραφο η ύπαρξη σχέσης διαπραγματεύσεων, η αντισυναλλακτική συμπεριφορά του εναγομένου, η υπαιτιότητά του, η ζημία καθώς και η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ συμπεριφοράς και ζημίας (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ τ. A', σελ. 818 επ.). Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 11.01.2008 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12/2008 αγωγή του, ο ενάγων και ήδη εκκαλών εξέθετε ότι στη Ζάκυνθο, τον Δεκέμβριο του έτους 2005 ήλθε σε διαπραγματεύσεις με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εναγόμενης ανώνυμης εταιρίας, Ν.Μ., για την αγορά μιας οικίας (μεζονέτας), ευρισκομένης στη θέση «Ξ.» Β. Ζακύνθου, η οποία περιγράφεται αναλυτικώς στην αγωγή. Ότι η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης θα λάμβανε χώρα το αργότερο εντός δύο μηνών, οπότε η παραπάνω οικία θα είχε αποπερατωθεί πλήρως. Ότι, παρά την άπρακτη παρέλευση της συμφωνημένης προθεσμίας, η σύμβαση δεν καταρτίσθηκε, η αιτία δε ήταν τα πολεοδομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η εναγομένη με την ανέγερση της εν λόγω οικίας, τα οποία δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωσή της και τα οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εναγομένης είχε υπαίτια αποκρύψει από τον ενάγοντα κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Ότι από την παραπάνω αντισυναλλακτική και υπαίτια συμπεριφορά του νομίμου εκπροσώπου της εναγόμενης, για την οποία ευθύνεται η τελευταία, ζημιώθηκε κατά το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο είχε δώσει ως προκαταβολή για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης πώλησης και το ποσό των 1.365 ευρώ, που κατέβαλε ως αμοιβή δικηγόρου για έλεγχο τίτλων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Με βάση αυτό το ιστορικό, ο ενάγων ζητούσε να υποχρεωθεί η εναγόμενη να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 11.365 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη. Η αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις (βλ. τα υπ’ αριθμ. ... διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ Ζακύνθου και ... γραμμάτιο είσπραξης ΕΤΕ), είναι επαρκώς ορισμένη, διότι περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη νομική της θεμελίωση, κατά τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, ήτοι την ύπαρξη διαπραγματεύσεων, την αντισυναλλακτική συμπεριφορά της εναγομένης, την υπαιτιότητα, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ συμπεριφοράς και ζημίας. Περαιτέρω, είναι νόμιμη, σύμφωνα και με όσα στην προηγηθείσα νομική σκέψη εκτίθενται, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 71, 197, 198, 297, 346 ΑΚ και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα του ενάγοντας, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, καθώς και των εγγράφων που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Τον Δεκέμβριο του 2005, ο ενάγων ήλθε σε επαφή με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εναγομένης ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρίας, Ν.Μ., προκειμένου να διαπραγματευθεί την αγορά μιας οικίας (μεζονέτας σε δύο επίπεδα), ιδιοκτησίας της εναγόμενης, που βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στο Ξ. Β. Ζακύνθου, στο οικόπεδο με αριθμό 10, έχει εμβαδό κλειστών χώρων 127,70 τ.μ., μπαλκόνι/εξώστη εμβαδού 5,50 τ.μ., αναλογία και ιδιοχρησία κήπου στο οικόπεδο 680 τ.μ. περίπου και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Β-1. Η ύπαρξη σταδίου διαπραγματεύσεων αποδεικνύεται από την από 1.12.2005 γραπτή προσφορά και το από 18.12.2005 έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έλαβε ο ενάγων από την εναγόμενη και στα οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της οικίας και το προτεινόμενο τίμημα. Στο πλαίσιο των ανωτέρω διαπραγματεύσεων, ο ενάγων ανέθεσε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δ.Π., δικηγόρο Ζακύνθου, τον έλεγχο στο οικείο Υποθηκοφυλακείο των τίτλων ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων κ.λπ. σχετικά με την οικία που επρόκειτο να αγοράσει, καταβάλλοντας ως αμοιβή το ποσό των 1.365 ευρώ, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 661/25.10.2009 απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Μετά δε την επίτευξη συμφωνίας, ο ενάγων κατέβαλε προς την ενάγουσα το ποσό των 10.000 ευρώ ως προκαταβολή, όπως προκύπτει από την από 19.2.2005 απόδειξη που προσκομίζει (γεγονός που δεν αμφισβητείται από την εναγομένη), ενώ το οριστικό συμβόλαιο συμφωνήθηκε να καταρτισθεί εντός ενός μηνός περίπου, χρόνο κατά τον οποίο θα είχε αποπερατωθεί πλήρως η οικοδομή και θα είχε ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου και της πισίνας. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι η αγοραπωλησία της παραπάνω οικίας, αλλά και των λοιπών αυτοτελών κατοικιών του οικοπέδου, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, καθώς υπήρχαν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετες κατασκευές κ.λπ.), τις οποίες γνώριζε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εναγομένης και για το λόγο αυτό, απέφευγε να παραδώσει στον ενάγοντα τα σχετικά με την κατασκευή έγγραφα που του ζητούσε (αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτη του μηχανικού), όπως με σαφήνεια κατέθεσε ο μάρτυρας.

Για τα παραπάνω ζητήματα, που αφορούσαν το πολεοδομικό καθεστώς της προς πώληση οικίας και γενικότερα για τους λόγους που κώλυαν τη σύναψη της οριστικής σύμβασης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εναγομένης δεν ενημέρωσε τον ενάγοντα, όπως όφειλε, με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Αντιθέτως, εκείνος, αφού, διαβεβαιώνοντας δολίως τον ενάγοντα ότι η ανέγερση της οικίας βαίνει κανονικά και πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί, πέτυχε να εισπράξει την προκαταβολή των 10.000 ευρώ, άφησε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός που είχαν θέσει για την παράδοση της οικίας και, στη συνέχεια, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, κατά το οποίο ο ενάγων τον οχλούσε, προκειμένου να καταρτίσουν τη σύμβαση, αλλά και να ενημερωθεί για τους λόγους της καθυστέρησης, απέφευγε όσο μπορούσε την επικοινωνία και με υποσχέσεις επεδίωκε να καθησυχάσει τον ενάγοντα, με αποτέλεσμα, εν τέλει, η πώληση να ματαιωθεί. Σημειωτέον ότι όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά δεν τα αρνείται ο εναγόμενος με τις προτάσεις του. Με βάση αυτά, ενόσω διαρκούσε το στάδιο των διαπραγματεύσεων, ο ενάγων ζημιώθηκε από την αντισυναλλακτική και υπαίτια συμπεριφορά του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης εταιρίας κατά το ποσό των 10.000 ευρώ, που κατέβαλε ως προκαταβολή και το ποσό των 1.365 ευρώ, που κατέβαλε ως αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για τη διενέργεια ελέγχου τίτλων και συνολικά κατά το ποσό των 11.365 ευρώ, το οποίο και πρέπει να του αποδοθεί. Συνεπώς, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση και να καταδικασθεί, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ), στα δικαστικά του έξοδα και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. [...]


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 220/2014   (Άρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)   Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού- σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές  τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ  1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση  της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά  τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 198 ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
ΜΠρΑθ 1217/2013 Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010 [...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με ...
Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης) [...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς ...
Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
ΕιρΕλευσ 23/2012  Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
ΕιρΑθ 567 / 2012 Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έω ...
Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατε ...
Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας