ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Facebook
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού-
σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές
τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ
1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση
της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά
τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 1986. 819). Για τον λόγο αυτόν
άλλωστε δεν κηρύσσονται και προσωρινά εκτελεστές
(Βλ. ΕφΠειρ 4/1986, Δ 1986. 819, ΕφΘεσ 1969/1986,
Αρμ 1986. 808).
Ακολούθως, στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010),
προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση αυτής του άρθρου
758 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, μετά τη ρύθμιση των χρεών
του οφειλέτη με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την
§ 2 του άρθρου 8 του νόμου, ενδέχεται να ακολου-
θήσει μεταβολή των εισοδημάτων του ή των περιου-
σιακών του στοιχείων ή να επέλθουν κρίσιμα γεγο-
νότα. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι κρίσιμα και οπωσ-
δήποτε ασκούν επίδραση στην προηγηθείσα από το
δικαστήριο ρύθμιση. Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται
στην § 4 του άρθρου 8 και δύναται μόνο να τροπο-
ποιείται η ρύθμιση οφειλών της απόφασης (άρθ. 8 §2) ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών, όταν
τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα
ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των
εισοδημάτων του οφειλέτη. Αν η δικαστική απόφαση
δεχθεί την υποβληθείσα αίτηση τροποποιήσεως, τότε
αυτή ισχύει ως προς την επερχόμενη μεταβολή από
τη δημοσίευσή της, όπως κατά κανόνα συμβαίνει με
κάθε διαπλαστική απόφαση. Η τροποποίηση κατά
κανόνα ισχύει έναντι όλων των πιστωτών, εκτός αν
συντρέχει λόγος να αφορά έναν ή ορισμένους απ’
αυτούς. Δύναται όμως το δικαστήριο να ορίσει ότι
η τροποποίηση των χρεών θα ισχύσει από προγενέ-
στερο χρονικό σημείο, ήτοι από την υποβολή της αιτή-
σεως τροποποιήσεως, εφόσον έκτοτε είναι δεδομένη
η μεταβολή που δικαιολογεί την τροποποίηση (βλ. σε
Αθαν. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων
φυσικών προσώπων, δεύτερη έκδοση, σ. 196). Η ανά-
κληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης είναι δυνατή
α) αν μετά την έκδοση της απόφασης προέκυψαν
νέα πραγματικά περιστατικά, που δικαιολογούν τη
διάφορη ρύθμιση του ζητούμενου μέτρου, γεγονότα,
δηλαδή, τα οποία ήταν άγνωστα στο δικαστήριο είτε
επειδή έλαβαν χώρα μεταγενεστέρως (οψιγενή) είτε
επειδή δεν ήταν γνωστά κατά την πρώτη δίκη μολο-
νότι είχαν ήδη λάβει χώρα (οψιφανή ΕφΑθ 9735/1982,
ΕλλΔνη 1983. 111), ακόμη και αν η παράλειψη προβο-
λής τους οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου, β) αν
μεταβλήθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε
η απόφαση, με την επέλευση γεγονότων που ανα-
τρέπουν τα θεμέλιά της και ειδικότερα με την επέ-
λευση πραγματικής ή νομοθετικής μεταβολής (ΕφΑθ
10472/1978, ΝοΒ 1979. 1124). [Γενικότερα για τα ανω-
τέρω ισχύοντα κατ’ άρθρο 758 ΚΠολΔ βλ. και ΕφΑθ
1639/2007, ΑΠ 640/2003, ΕλλΔνη 45. 1347, Κ. Μπέη,
ΠολΔ, άρθρο 758 § 3 αρ. 16 σ. 326 και 330.]
Με την κρινόμενη αίτησή τους, όπως παραδεκτά
διόρθωσαν και συμπλήρωσαν αυτήν (άρθ. 741 ΚΠολΔ
σε συνδ. με τα άρθ. 591 § 1 και 745 του ίδιου Κώδικα)
κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο αυτού του
Δικαστηρίου (βλ. ταυτάριθμα πρακτικά), και με τις
έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν, οι αιτούντες
σύζυγοι ισχυρίζονται ότι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση
των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του
ν. 3869/2010 και έχει εκδοθεί μετά από συνεκδίκαση
των σχετικών αιτήσεων που είχαν υποβάλει η υπ’ αριθ.
3252/2012 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού,
με την οποία ρυθμίστηκαν τα χρέη τους με μηνιαίεςκαταβολές συνολικού ποσού 1.402 ευρώ, και ειδικό-
τερα 1.052 ευρώ για τον αιτούντα και 350 ευρώ για
την αιτούσα, προς τις μετέχουσες πιστώτριές τους επί
μία τετραετία. Ζητούν, λόγω μεταβολής της περιουσια-
κής τους κατάστασης και μείωσης των εισοδημάτων
τους, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που
αναφέρουν, να μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθ. 3252/2012
απόφαση, με αναδρομική ισχύ από τον χρόνο υποβο-
λής της υπό κρίση αίτησης, ώστε να μειωθεί η δικαστική
ρύθμιση των χρεών τους, με σύμμετρη ικανοποίηση των
μετεχόντων πιστωτριών τους, δοθέντος του εννόμου
συμφέροντός τους. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται
στο αρμόδιο τούτο Δικαστήριο σύμφωνα με την ειδική
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 741 - 781
ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερ-
θείσες στη μείζονα σκέψη διατάξεις. Έχει τηρηθεί η
προβλεπόμενη κατά νόμο προδικασία, δηλαδή επίδοση
της τροποποιητικής αίτησης καθώς και της υπ’ αριθ.
47/2012 Πράξης Επαναπροσδιορισμού Δικασίμου του
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, στις μετέχουσες πιστώ-
τριες, από τις οποίες οι τέταρτη, όγδοη, δέκατη και
ενδέκατη δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο και πρέ-
πει να δικαστούν σαν να ήταν παρούσες κατ’ άρθρο 754
§ 2 ΚΠολΔ [βλ. υπ’ αριθ. (...) εκθέσεις επίδοσης της δικα-
στικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ε.
Π. και την υπ’ αριθ. (...) έκθεση επίδοσης του δικαστι-
κού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ν. Μ.].
Πρέπει, επομένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν
συντρέχοντος και άμεσου έννομου συμφέροντος των
αιτούντων, δεδομένου ότι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση
των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Από τις διατάξεις των άρθρων 221 - 222 ΚΠολΔ,
σύμφωνα με τις οποίες η κατάθεση της αγωγής συνε-
πάγεται μεταξύ άλλων και την εκκρεμοδικία, μετά την
επέλευση της οποίας και κατά τη διάρκεια αυτής δεν
μπορεί να γίνει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου,
κατόπιν μεταγενέστερης αγωγής, νέα δίκη για την
ίδια διαφορά ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσονέχουν την ίδια δικονομική ιδιότητα (ενάγων - εναγό-
μενος), συνεπάγεται ότι για να υπάρξει εκκρεμοδικία
δεν αρκεί η σύμπτωση των αιτημάτων των δύο αγω-
γών, αλλά απαιτείται και ταυτότητα ιστορικής και νομι-
κής αιτίας (ΑΠ 638/1999, ΕλλΔνη 41. 80). Εξ άλλου η
εκκρεμοδικία παύει με την έκδοση οριστικής απόφασης
και πριν από την άσκηση ενδίκου μέσου. Αν ασκηθεί
ένδικο μέσο και από τότε που θα ασκηθεί, δημιουργεί-
ται νέα εκκρεμοδικία, η οποία εμποδίζει τη νέα δίκηαν συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ανα-
φέρονται παραπάνω (βλ. ΕφΔωδ 168/2004, ΝΟΜΟΣ).
Οι πιστωτές «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ» και «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», με
δήλωσή τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με
τις έγγραφες προτάσεις τους, ισχυρίζονται ότι υπάρχει
εκκρεμοδικία που εμποδίζει την πρόοδο της παρούσας
δίκης επειδή έχει ασκηθεί από το πρώτο η υπ’ αριθ.
κατάθ. 579/28.9.2012 έφεση κατά της τροποποιού-
μενης υπ’ αριθ. 3252/2012 απόφασης του παρόντος
Δικαστηρίου, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί ενώ-
πιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Ο ισχυρισμός αυτός είναι μη νόμιμος, διότι από τις
προγενέστερες αιτήσεις των αιτούντων δεν δημιουρ-
γείται εκκρεμοδικία για την ένδικη αίτηση, καθόσον η
κρινόμενη αίτηση έχει άλλη ιστορική αιτία από αυτήν
των προγενέστερων αιτήσεων των αιτούντων, καθό-
σον στηρίζεται σε διαφορετικά από εκείνες πραγμα-
τικά περιστατικά, ήτοι σε μεταβολή των συνθηκών υπό
τις οποίες εκδόθηκε η τροποποιούμενη απόφαση, με
την επέλευση γεγονότων που ανατρέπουν τα θεμέ-
λιά της και ειδικότερα με την επέλευση πραγματικής
μεταβολής, και έτσι δεν υπάρχει ταυτότητα διαφοράς.
Από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν οι αιτού-
ντες, και από τα διδάγματα της κοινής πείρας τα οποία
λαμβάνει αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο υπ’ όψιν και
χωρίς απόδειξη (άρθ. 336 §§ 1 και 4 του ΚΠολΔ),
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: επί των με αριθ. κατάθ.
4058/2011 και 4059/2011 αιτήσεων των αιτούντων,
περί ρύθμισης των οφειλών τους προς τις μετέχουσες
πιστώτριες σύμφωνα με τον ν. 3869/2010, οι οποίες
συνεκδικάσθηκαν, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3252/2012 από-
φαση εκούσιας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου αυτού,
η οποία δημοσιεύθηκε στις 14.5.2012. Με την παρα-
πάνω απόφαση ρυθμίστηκαν τα χρέη της αιτούσας με
μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία
τετραετία, συνολικού ποσού 350 ευρώ και του αιτού-
ντα με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί
μία τετραετία, συνολικού ποσού 1.052 ευρώ, αρχόμε-νες από το πρώτο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα,
μετά την κοινοποίηση της απόφασης, ποσά, κατα-
νεμόμενα συμμέτρως σε όλες τις μετέχουσες πιστώ-
τριες. Συγκεκριμένα και όσον αφορά την αιτούσα και
τις πιστώτριές της, στο ενδέκατο μετέχον ΝΠΔΔ με την
επωνυμία ΟΕΚ ρυθμίστηκε να καταβάλει ποσό 252,60
ευρώ, στη δέκατη τρίτη ποσό 13,40 ευρώ, στη δωδέ-
κατη ποσό 47 ευρώ και στη δέκατη ποσό 37 ευρώ
μηνιαίως και επί μία τετραετία. Όσον αφορά τοναιτούντα και τις πιστώτριές του, στην πέμπτη μετέ-
χουσα πιστώτρια ρυθμίστηκε να καταβάλει ποσό 28,27
ευρώ, στην πρώτη ποσό 361,06 ευρώ, στην τρίτη ποσό
27,68 ευρώ, στην τέταρτη ποσό 314,46 ευρώ, στην
πέμπτη ποσό 9,29 ευρώ, στο έκτο ΝΠΔΔ με την επω-
νυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ»
ποσό 242,28 ευρώ, στην έβδομη πιστώτρια ποσό 2,90
ευρώ, στην όγδοη ποσό 7,00 ευρώ, στην ένατη ποσό
43,20 ευρώ και στη δέκατη ποσό 15,84 ευρώ.
Μετά τη ρύθμιση των χρεών των αιτούντων με την
παραπάνω δικαστική απόφαση, μεταβλήθηκαν τα
εισοδήματά τους, τα οποία αποκλειστικά εισέπρατταν
ο μεν πρώτος των αιτούντων Α. Μ. από τη σύνταξή
του, ως συνταξιούχος στρατιωτικός, η δε δεύτερη
αιτούσα σύζυγός του Β. Β., από την παροχή της εργα-
σίας της ως υπάλληλος της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης [...], και ανέρχονταν μηνιαίως για μεν
τον αιτούντα κατά τον Σεπτέμβριο του 2011 σε
1.910,14 ευρώ, για δε την αιτούσα σε 1.291,86 ευρώ.
Συγκεκριμένα μετά τη δημοσίευση της προς μεταρ-
ρύθμιση απόφασης, η σύνταξη του αιτούντα υπέστη
περαιτέρω μείωση και ήδη ανέρχεται μαζί με τα βοη-
θήματα που λαμβάνει από το μετοχικό ταμείο στρα-
τού στο ποσό των 1.381,99 ευρώ (516,66 + 594,93 +
196,40 + 74,00) [βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα κατα-
βληθείσας σύνταξης 1ου τριμήνου έτους 2013, από το
ακαθάριστο ποσό της οποίας γίνεται κράτηση υπέρ
του ΤΠΔ, της οποίας όμως επίκειται άμεσα άρση, μετά
τη ρύθμιση της οφειλής με τον συγκεκριμένο πιστωτή,
σύμφωνα με τα κατά την τροποποιούμενη απόφαση],
ενώ ο μισθός της αιτούσας από την εργασία της υπέ-
στη ομοίως μείωση λόγω της μειώσεως των μισθών
αλλά και της κατάργησης της αμοιβής εξόδων κίνησης,
και ήδη ανέρχεται στο ποσό των 845,73 ευρώ. Ήτοι
το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα, από τα 3.202
ευρώ (1.910,14 + 1.291,86 ) που ανερχόταν κατά τον
χρόνο της συζήτησης των αιτήσεών τους για τη ρύθ-
μιση των οφειλών τους, ανέρχεται πλέον στα 2.227,72
ευρώ (1.381,99 + 845,73).
Η σύνταξη του αιτούντα και ο μισθός της αιτούσας,όπως διαμορφώθηκαν από τα τέλη του έτους 2012
και εφεξής, αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδημά-
των τους, προκειμένου να διαβιώσουν αυτοί και τα
ενήλικα τέκνα τους, ηλικίας 22 και 25 ετών αντίστοιχα,
από τα οποία ο μεν πρώτος υιός τους εξακολουθεί να
φοιτά στο [...], ευρισκόμενος στο 7ο τυπικό εξάμηνο
των σπουδών του, η δε δεύτερη θυγατέρα τους, έχει
πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές της, πλην όμως τυγχά-νει άνεργη, εγγεγραμμένη από [...] στον ΟΑΕΔ, από τον
οποίο διαθέτει κάρτα ανεργίας. Παράλληλα οι ανάγκες
διαβίωσης των ίδιων και της οικογένειάς τους έχουν
μεταβληθεί, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, καθώς
όπως προελέχθη η φοιτήτρια θυγατέρα τους η οποία
ανάλωνε χρήματα της οικογένειας για τις εκπαιδευ-
τικές της δαπάνες, έχει πλέον αποφοιτήσει και βρί-
σκεται σε καθεστώς ανεύρεσης εργασίας, πράγμα το
οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Οι ίδιοι άλλωστε,
μετά την περαιτέρω επελθούσα μείωση των εισοδημά-
των τους, πρέπει από την πλευρά τους να μειώσουν
στο ελάχιστο τις δαπάνες τους, μόνο στις απολύτως
απαραίτητες για το προβλεπόμενο από τον νόμο χρο-
νικό διάστημα (βλ. ΕιρΣιντικής 59/2013 αδημ., ΕιρΧαν
259/2011, ΝΟΜΟΣ, Α. Γαλανοπούλου-Μητροπούλου,
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, νομική αντιμετώπιση, σ.
145επ), προκειμένου μετά την υπαγωγή τους στις
ευνοϊκές γι’ αυτούς ως υπερχρεωμένοι διατάξεις του
ν. 3869/2010, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη
μερική έστω ικανοποίηση των οφειλών τους, αφού,
σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του νόμου,
η ικανοποίηση αυτή από τα εισοδήματά τους για μια
χρονική περίοδο, προβάλλει ως δοκιμασία και επίδοσή
τους προκειμένου να επιτύχουν μετά το πέρας της το
ευεργετικό αποτέλεσμα της απαλλαγής τους από τα
χρέη τους, διασφαλίζοντάς τους ένα ελάχιστο επίπεδο
οικονομικής διαβίωσης.
Δαπάνες για χρήση δύο αυτοκινήτων στην οικογέ-
νεια, χωρίς την ύπαρξη κάποιου σπουδαίου λόγου,
οι οποίες όπως είναι γνωστό στο Δικαστήριο από τα
διδάγματα της κοινής πείρας, είναι ιδιαιτέρως αυξη-
μένες, καθώς και για χρήση τεσσάρων κινητών τηλε-
φώνων (βλ. πρακτικά δίκης τροποποιούμενης απόφα-
σης), θεωρούνται πολυτέλεια για μια υπερχρεωμένη
οικογένεια όπως των αιτούντων, και θα πρέπει να
περιοριστούν, προκειμένου να εξευρεθεί μεγαλύτερο
ποσό χρημάτων προς ικανοποίηση τόσο των πιστω-
τών λόγω και του όγκου των χρεών τους όσο και των
στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της οικογένειάς τους.
Το μεταγενέστερο επομένως γεγονός της μεταβο-
λής των εισοδημάτων των αιτούντων, καθώς και των
εξόδων της διαβίωσής τους, διαφοροποιεί σημαντικά
τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η υπό μεταρ-
ρύθμιση απόφαση, και αποτελεί κατά την κρίση του
Δικαστηρίου νέο πραγματικό περιστατικό με ουσιώδη
και αποφασιστική επιρροή στην έκβαση της δίκης,
προσδίδοντάς της διαφορετική πραγματική εικόνα
από εκείνη που είχε δεχθεί το Δικαστήριο εκδίδονταςτην υπ’ αριθ. 3252/2012 απόφαση περί ρύθμισης των
χρεών του αιτούντα και της συζύγου του.
Εξ άλλου η κατά τα παραπάνω επιδεινούμενη οικο-
νομική κατάσταση των αιτούντων αποδείχθηκε ότι δεν
είναι αναστρέψιμη και δεν παρουσιάζει ελπίδες βελ-
τίωσης κάτω από το γενικό κλίμα ύφεσης της χώρας
και των περαιτέρω μειώσεων των μισθών και συντά-
ξεων. Περαιτέρω, η μη συμμόρφωση των αιτούντων
στις διατάξεις της τροποποιούμενης απόφασης και η
αίτησή τους για μείωση των καθορισμένων από αυτή
δόσεων πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους
δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος όπως αβάσιμα
ισχυρίζονται μέρος των πιστωτριών, καθώς όπως
αποδείχθηκε, η μη συμμόρφωσή τους οφείλεται στην
περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων τους.
Συνακόλουθα συντρέχουν, κατά την κρίση του
Δικαστηρίου, όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 § 4
του ν. 3869/2010, δεδομένου ότι αποδείχθηκε μείωση
των εισοδημάτων των αιτούντων, και πριν τη δημο-
σίευση της υπό μεταρρύθμιση απόφασης, που δικαιο-
λογεί την τροποποίηση της ρύθμισης των οφειλών τους
επί τετραετία ως προς το ύψος των μηνιαίων κατα-
βολών προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες σε
συνολικό ποσό για μεν τον αιτούντα 513 ευρώ το μήνα
και όχι σε 1.052 ευρώ το μήνα, όπως καθόρισε η υπό
μεταρρύθμιση απόφαση, για δε την αιτούσα σε 314
ευρώ το μήνα και όχι σε 350 ευρώ το μήνα, όπως καθό-
ρισε η υπό μεταρρύθμιση απόφαση.
Η κατά τα παραπάνω τροποποιούμενη ρύθμιση
αφορά αποκλειστικά και μόνο τη ρύθμιση των οφει-
λών των αιτούντων από τα υπό τα νέα δεδομένα δια-
μορφωθέντα εισοδήματά τους επί τετραετία, καθώς
δεν ασκεί καμία επιρροή στις υπόλοιπες διατάξεις της
τροποποιούμενης απόφασης, που έχει κρίνει αναφο-
ρικά με τον ορισμό των δόσεων για την εξαίρεση της
κύριας κατοικίας του αιτούντα, και δεν αποδυναμώνει
τις συνέπειες που παράγει ως προς αυτόν. Τούτο, διότι
τα ποσά που θα εκπέσουν με τη νέα ρύθμιση δεν μπο-
ρούν να συνυπολογιστούν στη ρύθμιση του άρθρου 9
§ 2, εφόσον έναντι του μεγαλύτερου χρέους ο αιτών
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για την εξαίρεση
της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση μικρότερο
αυτού ποσό, ανερχόμενο στο 85% της εμπορικής της
αξίας (56.952,00 ευρώ, έναντι συνολικών ανεξόφλητων
υπολοίπων οφειλών 175.047,17 ευρώ).
Μετά τα παραπάνω η κρινόμενη αίτηση πρέπει
να γίνει δεκτή εν μέρει ως κατ’ ουσία βάσιμη αφού οι
αιτούντες έχουν προφανές έννομο συμφέρον να μεταρ-
ρυθμιστεί η υπ’ αριθ. 3252/2012 οριστική απόφασητου Δικαστηρίου τούτου εκούσιας δικαιοδοσίας, ώστε
να ρυθμιστούν τα χρέη τους με μηνιαίες καταβολές
επί μία τετραετία προς τις πιστώτριες μετέχουσες
τράπεζες α) για τον αιτούντα συνολικού ποσού 513
ευρώ ως εξής: 1) στην μετέχουσα «Τ1», ποσό 13,78
ευρώ (5.363,73 συνολική οφειλή προς την πιστώτρια:
199.671,17 σύνολο οφειλών του αιτούντα Χ 513 ευρώ),
2) στη μετέχουσα «Τ2», α) ποσό 117,78 ευρώ (45.843,80
ευρώ οφειλή προς την πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο
οφειλών του αιτούντα Χ 513 ευρώ) για την εξόφληση
της υπ’ αριθ. [...] σύμβασης χορήγησης στεγαστικού
δανείου, β) ποσό 29,94 ευρώ (11.652,07 ευρώ οφειλή
προς την πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο οφειλών του
αιτούντα Χ 513 ευρώ) για την εξόφληση της υπ’ αριθ.
[...] σύμβασης χορήγησης στεγαστικού δανείου και γ)
ποσό 28,35 ευρώ (11.032,55 ευρώ οφειλή προς την
πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο οφειλών του αιτούντα Χ
513 ευρώ) για την εξόφληση της υπ’ αριθ. [...] σύμβασης
χορήγησης προεγκεκριμένου δανείου, 3) στη μετέχουσα
«Τ3» ποσό 13,50 ευρώ (5.253 ευρώ οφειλή προς την
πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο οφειλών του αιτούντα Χ
513 ευρώ), 4) στη μετέχουσα «Τ4», ποσό 153,35 ευρώ
(59.688,61 ευρώ συνολική οφειλή προς την πιστώτρια:
199.671,17 σύνολο οφειλών του αιτούντα Χ 513 ευρώ),
5) στη μετέχουσα «Τ5» ποσό 4,53 ευρώ (1.763,63
ευρώ οφειλή προς την πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο
οφειλών του αιτούντα Χ 513 ευρώ), 6) στο μετέχον
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», α) ποσό 79,98 ευρώ (31.129,50 ευρώ
οφειλή προς την πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο οφει-
λών του αιτούντα Χ 513 ευρώ) προς εξόφληση του υπ’
αριθ. [...] λογαριασμού επισκευαστικού δανείου και β)
ποσό 38,17 ευρώ (14.855,92 ευρώ οφειλή προς την
πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο οφειλών του αιτούντα
Χ 513 ευρώ) προς εξόφληση του υπ’ αριθ. 21/65650/00
λογαριασμού δανείου επισκευής – βελτίωσης, 7) στη
μετέχουσα «Τ6» ποσό 1,41 ευρώ (546,85 ευρώ οφειλή
προς την πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο οφειλών του
αιτούντα Χ 513 ευρώ), 8) στη μετέχουσα «Τ7» ποσό 3,45 ευρώ (1.344,69 ευρώ οφειλή προς την πιστώ-
τρια: 199.671,17 σύνολο οφειλών του αιτούντα Χ 513
ευρώ), 9) στη μετέχουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρία
παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «H. P. C.», ποσό
21,04 ευρώ (8.189,41 ευρώ συνολική οφειλή προς την
πιστώτρια: 199.671,17 σύνολο οφειλών του αιτούντα
Χ 513 ευρώ) και 10) στη μετέχουσα «Τ8» ποσό 7,72
ευρώ (3.006,47 ευρώ οφειλή προς την πιστώτρια:
199.671,17 σύνολο οφειλών του αιτούντα Χ 513 ευρώ),
β) για την αιτούσα συνολικού ποσού 314 ευρώ ως εξής: 1) στο μετέχον ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ποσό 226,68 ευρώ (17.601,89
οφειλή προς την πιστώτρια: 24.381,87 σύνολο οφει-
λών της αιτούσας Χ 314 ευρώ), 2) στη μετέχουσα
«Τ9», ποσό 12,08 ευρώ (937,74 ευρώ οφειλή προς την
πιστώτρια: 24.381,87 σύνολο οφειλών της αιτούσας Χ
314 ευρώ), 3) στη μετέχουσα «Τ10», ποσό 42,13 ευρώ
(3.271,37 ευρώ οφειλή προς την πιστώτρια: 24.381,87
σύνολο οφειλών της αιτούσας Χ 314 ευρώ), και 4) στη
μετέχουσα «Τ11», ποσό 33,11 ευρώ (2.570,87 ευρώ
οφειλή προς την πιστώτρια: 24.381,87 σύνολο οφει-
λών της αιτούσας Χ 314 ευρώ).Η απόφαση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ από
την υποβολή της αίτησης μεταρρύθμισης απορριπτό-
μενου του σχετικού αιτήματος των αιτούντων, μετά
από στάθμιση των περιστάσεων της υπό κρίση περί-
πτωσης και των συμφερόντων των αιτούντων, που
δεν βλάπτονται ανεπανόρθωτα, αλλά και αυτών των
πιστωτριών. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται διότι
η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημο-
δικίας (επιχ. από το άρθρο 764 § 3 ΚΠολΔ και άρθρο 14
του ν. 3869/2010, πρβλ. ΑΠ 183/1983, ΝοΒ 31. 1549).
Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με το
άρθρο 8 § 6 του ν. 3869/2010.


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 220/2014   (Άρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)   Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
ΜΠρΑθ 1217/2013 Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010 [...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με ...
Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης) [...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς ...
Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
ΕιρΕλευσ 23/2012  Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
ΕιρΑθ 567 / 2012 Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έω ...
Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατε ...
Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας