220/2014 Eιρηνοδικείο Αθηνών (ν. 3869/2010: Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης μεταρρύθμισης
Facebook

EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΑΘΗΝΩΝ

220/2014

(Άρθρα 758 Κ.Πολ.Δ., 8 & 4 ν. 3869/2010)

Αίτηση υπερχρεωμένου φ.π. για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή. Καθορισμόςαπό το Δ/ριο μηνιαίων επί τετραετία καταβολών, μεταγενέστερη επιδείνωση της εισοδηματικήςκατάστασης της αιτούσας, τροποποίηση της απόφασης μετά από αίτηση της αιτούσας.Η προηγούμενη άσκηση εφέσεως της αιτούσας δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησηςμεταρρύθμισης.

Η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση, επικαλούμενη μεταβολή τηςεισοδηματικής της κατάστασης ζητεί τροποποίηση της υπ αρ. 26/φ527/2013 απόφασηςρύθμισης των οφειλών της βάσει των διατάξεων του ν. 3869/2010 του δικαστηρίουτούτου. Ειδικότερα ζητεί μείωση των μηνιαίων δόσεων που καταβάλει στους πιστωτές,από 600 σε 20 ευρώ με σύμμετρη κατανομή του ποσού αυτού προς τους πιστωτές της.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για συζήτησηστο δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία της εκ. δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως761 του Κ.ΠολΔ. (άρθρο 3 του ν.3869/2010). Είναι ορισμένη και νόμιμη βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του αρθ. 8 του ν. 3869/2010απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού της 5ης πιστώτριας περίαπαραδέκτου ασκήσεως της υπό κρίση αιτήσεως δεδομένου ότι η αιτούσα έχει ασκήσειέφεση επί της ως άνω οριστικής απόφασης πλην όμως η άσκηση εφέσεως δενδημιουργεί απαράδεκτο ταυτόχρονης άσκησης αίτησης μεταρρύθμισης αφού σύμφωνα μετην διάταξη 758 ΚΠολΔ επιτρέπεται η μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης από τοδικαστήριο που την έχει εκδόσει όταν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ήμεταβληθούν οι συνθήκες χωρίς να εξαρτά τις προϋποθέσεις αυτές από τυχόντελεσιδικία της. Συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν δεδομένου ότιέχουν καταβληθεί τα νόμιμα για τη συζήτηση τέλη.

Από το φάκελο της αιτούσης που ανοίχθηκε με επιμέλεια τουδικαστηρίου τούτου με την κατάθεση της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ 1 του ν. 3869/2010επί της οποίας εκδόθηκε η υπ αρ. …. απόφαση του δικαστηρίου τούτου της οποίαςζητείται η τροποποίηση από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης και απότα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά τηνκρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα: Επί της από 8.6.12 αιτήσεως και με αρ. εκθκατ. ….περί ρυθμίσεως των οφειλών της αιτούσης προς την πιστώτριά της βάσει τωνδιατάξεων του αρθ 4 παρ 1 του ν. 3869/2010 εκδόθηκε η υπ αρ. ………. απόφαση του δικαστηρίουτούτου η οποία δέχθηκε την αίτησή της και ρύθμισε τις οφειλές της έναντι τωνπιστωτών της ορίζοντας να καταβάλει για χρονικό διάστημα 4 ετών το ποσό των 600ευρώ μηνιαίως και εξαίρεσε από τη ρευστοποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσης.Το δικαστήριο που εξέδωσε την ως άνω απόφαση έλαβε υπ όψη προκειμένου να προβείστην πρώτη ρύθμιση ήτοι τον καθορισμό των μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα τηςαιτούσης προς τις πιστώτριές της επί τετραετία, ότι τα εισοδήματα της αιτούσηςανήρχοντο στα 1300 ευρώ μηνιαίως ότι ο πατέρας της την ενισχύει κατά 300 ευρώμηνιαίως ενώ ο σύζυγός της είναι άνεργος και η συνεισφορά του στο οικογενειακόεισόδημα είναι μηδενική. Τα εισοδήματα ωστόσο της αιτούσης μετά την συζήτηση τηςαιτήσεως για ρύθμιση των οφειλών της και τη δημοσίευση της αποφάσεως όπως βασίμωςυποστηρίζει η αιτούσα και αποδείχθηκε, μειώθηκαν σημαντικά.

Ειδικότερα η αιτούσα υπέστη μείωση στο εισόδημά της σε σχέσημε το εισόδημα που είχε επί του οποίου εξεδόθη η εκδοθησομένη απόφαση κατά τοποσό των 300 ευρώ το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο ως άνω υπολογισθέν εισόδημαποσού των 1300 ευρώ δεδομένου ότι το ποσό αυτό αφορούσε σε επιδοματικής φύσεωςπαροχή της αιτούσης της οποίας τύγχανε δικαιούχος, η καταβολή της οποίας ανεστάληαπό 13.5.2013 με συνέπεια την εκ του λόγου τούτου ανάλογη μείωση του εισοδήματόςτης. Περαιτέρω περιορίστηκε το εισόδημά της από την άσκηση του επαγγέλματός της(δικηγόρος) αφού από τα προσκομιζόμενα σχετικά έντυπα φορολογικών δηλώσεων προκύπτειότι κατά το έτος 2012 το συνολικό δηλωθέν εισόδημά της ανήρχετο στο ποσό των 11.784ευρώ και κατά το έτος 2013 το καθαρό δηλωθέν εισόδημά της από ατομικό επάγγελμα ανήρχετο στα 3.446,63ευρώ ενώ ο σύζυγός της παραμένει μη επιδοτούμενος άνεργος (σύμφωνα με το σχετικόπροσκομισθέν δελτίο ανεργίας), συνεπώς με μηδενικά εισοδήματα. Με δεδομένο ότιοι βασικές οικογενειακές ανάγκες δεν παραμένουν αμετάβλητες αλλά αντιθέτως ότιαυξήθηκαν δεδομένου ότι την 2.8.2012 η αιτούσα απέκτησε τέκνο συνεπεία του οποίουαπαιτούνται αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, η τήρηση της παραπάνω εκδοθησομένηςαποφάσεως θα θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωση της οικογένειάς της λαμβανομένου όμωςυπόψη ότι η οικονομική κατάσταση της αιτούσης εμφανίζει προοπτική βελτίωσηςδεδομένης της ηλικίας της, των δεξιοτήτων της, του επαγγέλματός της, καθώς καιτη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας του συζύγου της. Όπως προκύπτει από ταπροεκτιθέμενα συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις του άρθρου 8παρ. 4. Πρέπει επομένως να τροποποιηθεί η ως άνω απόφαση ως προς το σκέλος της πρώτηςρύθμισης ήτοι ως προς το σκέλος των μηνιαίων καταβολών της αιτούσης προς τους πιστωτέςτης από το χρόνο υποβολής της κρινόμενης αιτήσεως και μέχρι τη συμπλήρωση τουχρονικού διαστήματος των 4 ετών που είχε ως αφετηρία τη δημοσίευση της ανωτέρωαποφάσεως που τροποποιείται λαμβανομένου υπ οψη του εισοδήματός της , των βασικώνβιοτικών αναγκών της και των προοπτικών βελτίωσής των στο μέλλον στα 200 ευρώ.

Κατόπιν τούτων πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση σύμφωνα με όσαορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεταικατ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.


Ικανοποίηση ηθικής βλάβης για ιατρικά και νοσοκομειακά σφάλματα και παραλείψεις
Δικαστική Δικαίωση για έγκυο και νεογνό που υπεβλήθησαν σε εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάτασταση της υγείας τους εξαιτίας σειράς εσφαλμένων ιατρικών και νοσοκομειακών ενεργειών και παραλείψεων. Εσφαλμένη διάγνωση εξετάσεων και παράλειψη διενέργειας συμπλη ...
Δικαστικη απόφαση που δικαιώνει καταναλωτή για παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11
Κατόπιν επανειλημμένων παρανόμων κλήσεων από τηλεφωνικό πάροχο, καταναλωτής απευθύνθηκε στο γραφείο μας προκειμένου να αιτηθεί δικαστική προστασία για την παραβίαση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής του ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά επανειλημμένη παράβαση ...
Α.Π. 462/2014 Υποχρέωση του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο τον πλουτισμό, επί άκυρης σύμβασης εργασίας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 3, 174, 180, 904 & 908 ΑΚ προκύπτει ότι επί επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού) η οποία συνίσταται σε ...
Ανάκληση απαλλοτρίωσης – Επιστρεπτέα αποζημίωση – Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς
ΣτΕ 1187/2014 Τμ. ΣΤ΄ επταμ. ΑΠΟ ΝΒ.ΟRG/BLOG Διατάξεις: άρθρα 12 [παρ. 4] ΝΔ 797/1971, 12 [παρ. 3] Ν 2882/2001 (Περίληψη) Ενόψει του ότι τόσο στην ισχύουσα, κατά το χρόνο συντέλεσης της ακυρωθείσης παράλειψης της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης της απαλλοτρίωσης (1999), δι ...
ΜEφΘεσ 2541/2013 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης
Διατάξεις: άρθρα 281, 342, 574, 597 ΑΚ [...] Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 24.6.2011 (αριθ. εκθ. καταθ. 26273/2011) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέθεσαν ότι δυνάμει του από 8.4.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεκμίσθωσαν για τρία έτη στην πρώτη εναγόμενη «Ο.», που απ ...
ΜΕφΛαρ 32/2014 [Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής]
Διάκριση τραπεζικής και τραπεζιτικής επιταγής Διατάξεις: άρθρα 1, 3 [παρ. 2] N 5960/1933, 288, 416-419, 421 ΑΚ (Περίληψη) Διάκριση μεταξύ τραπεζικής και τραπεζιτικής ή ιδιωτικής επιταγής. Η τραπεζική επιταγή περιέχει ένα πρόσθετο στοιχείο, που συνίσταται στη δημιουργία συμβατικού ...
ΜΠρΑθ 6883/2013 Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης
Μεταγενέστερες της συζήτησης της αγωγής δηλώσεις  των διαδίκων ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης·  συνιστούν δηλώσεις παραίτησης από την επίσπευση της  συζήτησης και ανάκλησης των γενόμενων σε αυτήν πα- ραστάσεων. Νομικές διατάξεις: άρθρα 260, 297 ΚΠολΔ
ΜΠρΑθ 401/2014: Απαγόρευση πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη των 200.000 ευρώ - ζητήματα υπολογισμού επί συγκυριότητας
Κατά το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τη στήριξη της ανα- στολής απαιτείται η ανακοπή να είναι νόμω βάσιμη,  υπό την έννοια ότι περιέχει τουλάχιστον έναν λόγο  που στηρίζεται στον νόμο. Εκτός από το νόμω βάσιμο  της ανακοπής η διάταξη της § 1 του ως άρθρου,  μετά την τροποποίησή της ...
ΕιρΘεσ 3033/2013: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - μεταβολή συνθηκών και επίδρασή της στην υφιστάμενη ρύθμιση
Κατά το άρθ. 763 ΚΠολΔ, οι αποφάσεις της εκού- σιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές  τους από τη δημοσίευσή τους (ΕφΘεσ 1969/1986, Αρμ  1986. 808), καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση  της εφέσεως αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά  τους (ΕφΠειρ 4/1986, Δ 198 ...
18395/2013 Μ Πρ Θεσ Η απόσπαση πελατείας ως ενδεχόμενη περίπτωση αθεμίτου ανταγωνισμού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγω- νισμού, «απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές  πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικείμενη εις τα χρηστά  ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και πρ ...
ΠΠρΖακυνθ 72/2013 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, που διαφέρει από την ευθύνη από την αδικοπραξία, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ματαίωσης της σύμβασης ή της ακυρότητας αυτής, όταν ο υπαίτιος της ματαίωσης έδωσε διαβεβαιώσεις για την κατάρτιση της σύμβασης ή απέκρυψε τους λόγους της ακυρότητας αυτής, οπότε έχει ...
ΜΠρΘεσ 1092/2013 Περί διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
ΜΠρΘεσ 1092/2013 (Περίληψη) Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευ- τικά την περιουσία του σε τρίτους μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας ζητώντας τη λήψη, ως ασφαλιστικού μέτρου, της δικαστικής μεσεγγύησης. &nbs ...
Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο
ΜΠρΑθ 7140/2013 [Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο](παρατ. Α. Χριστοπούλου) (Περίληψη) Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά ταμειακών βεβαιώσεων που εκδόθηκαν μετά από εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Απορρίφθηκε ως κατ’ουσίαν αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακ ...
Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
πηγή: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΠρΣερρών 221/2013 [Eιδικές ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων](παρατ. Αθ. Κρητικός) Ο Ν 3869/2010 ρυθμίζει γενικά τις οφειλές υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς καμία αναφορά ή τροποποίηση των ειδικών ρυθμίσεων των μη εξυπ ...
Εφαρμογή της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επί απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΕιρΞάνθης 145/2013 (παρατ. Δ. Ρούσσης) Διατάξεις: άρθρα 1-5, 7 παρ. 3, 8 παρ.2, 14 ν. 3869/2010, 21 παρ. 2, 25, 89 επ., 154, 156, 179, 181 περ. α’ Ν 3588/2007 (ΠτωχΚ), 62 παρ. 1 Ν 2214/1994, 25 παρ. 6 Ν 3867/2010, 63Ε και 68 Ν 3601/2007, 5 Ν 4021/2011, 1 και 2 ΠΔ 95/1996, Παράρτημα της υπ’ αριθ ...
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου
ΜΠρΑθ 1217/2013 Διατάξεις: άρθρα 281 ΑΚ, 294, 295 [παρ. 1], 297, 632 ΚΠολΔ, 4, 6 [παρ. 3] Ν 3869/2010 [...] Ο ανακόπτων με την ένδικη ανακοπή του επιδιώκει, για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται σ’ αυτή, την ακύρωση της με αριθμό … Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, με ...
Πτώχευση – Ο λογαριασμός διανομής και ο πίνακας κατάταξης
ΜΕφΑθ 315/2013 (σημ. Ε. Περάκης) [...] Κατ ά το άρθρο 589 ΕμπΝ: «Τα υπό των συνδίκων ή παρ’ άλλων για λογαριασμό της πτωχεύσεως κατατεθέντα χρήματα αναλαμβάνονται μόνο δι’ αδείας του Εισηγητού. Ο Εισηγητής δύναται να διατάξει, ώστε τα χρήματα να αποδοθούν υπό του ταμείου απευθείας προς ...
Ν. 3869/2010 Ορισμός εκκαθαριστή για ρευστοποίηση περιουσίας, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας
ΕιρΕλευσ 23/2012  Συνδρομή των προϋποθέσεων για υπαγωγή στο Ν 3869/2010. Ρύθμιση μηδενικών μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας. Δεν δικαιολογείται τροποποίηση της προκείμενης απόφασης, ούτε μετά την παρέλευση του πενταμήνου, διότι δεν πιθανολογείται βελτίωση των εισοδημάτων της, ...
Προστασία της κύριας κατοικίας εμπόρου από πλειστηριασμό
ΜΠρΧαλκίδας 492/2013 [Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα] (σημ. Ι. Βενιέρης) Διατάξεις: άρθρα 4, 9, 19 Ν 3869/2010 (Περίληψη) Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2013, ακόμη και όταν επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει πτωχευτικ ...
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Απόρριψη αίτησης λόγω ελλιπών πληροφοριών ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος
ΕιρΑθ 567 / 2012 Διατάξεις: άρθρα 111 [παρ. 2], 118, 216, 747 [παρ. 2] ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1], 5 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 741 έω ...
Εμπορική μίσθωση. Αναπροσαρμογή-μείωση μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 ΑΚ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εμπορικών και γενικά των προστατε ...
Απόφαση μείωσης ποσού διατροφής
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    Αποτελούμενο από τον Εφέτη Αθανάσιο Τσουλό, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Καρβουνιάρη.    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα την 3 Απριλίου 2013, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, ...
Aπόρριψη αίτησης για υπαγωγή στα υπερχρεωμένα λόγω καταχρηστικής άσκησής της
Υπαγωγή υπερχρεωμένου οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ο οφειλέτης δεν έχει ευχέρεια επιλογής των χρεών που εντάσσει στη ρύθμιση του νόμου. Η μη υπαγωγή στη ρύθμιση κάποιου χρέους εκ δανείου που συνεχίζει να εξυπηρετεί ο οφειλέτης παρέχει στους δανειστές τη δυνατότητα να προβάλουν κατά της αιτή ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας