ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΞΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
Facebook

Η καταγγελία της μίσθωσης για έξωση για ιδιόχρηση, επιτρέπεται μόνο στις εμπορικές μισθώσεις, με τους όρους που θέτει το π.δ. 34/1995, καθώς και στις μισθώσεις κατοικιών, με τους όρους που θέτει ο ν.2235/1994 και ειδικότερα υπό δύο μόνο προϋποθέσεις: α) η κατοικία να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη του εκμισθωτή ή του κυρίου του μισθίου, ή του συζύγου, ή του τέκνου τους και β) να μην έχουν αυτοί ιδιόκτητο χώρο στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της, που να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του ν. 1703/1987 προστέθηκε με τον ν.2235/1994 παράγραφος με αριθμό 6 ως εξής:

"6. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του μισθίου για κύρια κατοικία ή για μικτή χρήση (κατοικία και επαγγελματική χρήση), αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, σύζυγός τους ή τέκνο τους, δεν έχουν ιδιόκτητο χώρο στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της, που να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο εκμισθωτής ή ο κύριος μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση κα να ζητήσει την απόδοση του μισθίου για ιδιόχρηση μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, όχι όμως πριν περάσει τριετία από την έναρξή της. Προϋποθέσεις της καταγγελίας είναι η πρόθεση και δυνατότητα ιδιόχρησης του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά έξι (6) μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου για την ιδιοκατοίκηση".

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων τόσο εμπορικών όσο και μισθώσεων κατοικίας. Επικοινωνήσετε μαζί μας για νομική συμβουλή και για ανάθεση της υπόθεσής σας.


Το μισθωτήριο με το νέο σύστημα του Τaxis καταργείται;
Από την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικήςκαταχώρισης στοιχείων μίσθωσης του πληροφοριακού συστήματος Τaxis όλοι όσοιεκμισθώνουν ακίνητα αλλά και όλοι όσοι είναι μισθωτές  υποχρεούνται ναπροβούν στις ακόλουθες ενέργειες: οι μεν πρώτοι να καταχωρίσουν τα στοιχεία τηςμίσθωσης (Α ...
Αλλαγές στη διάρκεια και στην καταγγελία των νέων εμπορικών μισθώσεων με το άρθρο 13 του Ν 4242/28.2.2014
’ρθρο 13 1. Οι ΅ισθώσεις που ε΅πίπτουν στο πεδίο εφαρ΅ογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται ΅ετά την έναρξη ι- σχύος του παρόντος διέπονται από τους συ΅βατικούς ό- ρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, ΅ε την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας