Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Κ.Ε.Π.Α.
Facebook

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας πουλειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τιςΑνώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας,οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.


Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας(ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας τηςΔιοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσοναφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων τωνασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και τωνανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.΄


Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:

α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικέςπαροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τιςοποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Προκειμένουο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

H διαδικασία:

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα ΑίτησηΑξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικέςοδηγίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.

2. Εφόσον τα δικαιολογητικά του κριθούν από τον διοικητικό καιιατρικό προέλεγχο ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση της Αίτησης και παραλαμβάνειΑποδεικτικό κατάθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση απότην Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά. Η αναγραφήστην αίτηση κινητού τηλεφώνου είναι πλέον υποχρεωτική διότι η γνωστοποίηση τηςημερομηνίας εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή θα γίνεται πλέον με μήνυμα(sms).

3. Η ενημέρωση για τα ελλείποντα δικαιολογητικά (ιατρικά) γίνεται μεδύο τρόπους: α) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι παρών ο Ιατρός προελέγχου τουδίνει έντυπο ελλειπόντων δικαιολογητικών στο οποίο αναγράφονται ταδικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει και β)Αν δεν είναι παρών ηΓραμματεία ΚΕ.Π.Α. τηλεφωνικά ή με πρόσκληση τον ειδοποιεί προκειμένου ναπροσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Και στις δύο περιπτώσεις οενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά και κατά τηνημέρα εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή.

4. Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., μέσωΤαχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του στηνΥγειονομική Επιτροπή.

5. Μετά από λίγες ημέρεςπαραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, τηΓνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας.

6. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ)δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια ΥγειονομικήΕπιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησηςτης Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ.

7. Κατά της Γνωμάτευσης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής ΕπιτροπήςΚΕΠΑ (ΒΥΕ), δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιοντου Διοικητικού Πρωτοδικείου με αίτημα την ακύρωσή της λόγω εσφαλμένης κρίσης,εντός προθεσμίας 60 ημερών που αρχίζει από την κατά νόμο επίδοσή της ή από τότεπου αποδεδειγμένα έλαβε γνώση του περιεχομένου της


ΣτΕ 1260/2015: Δέσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών κατ' άρθρο 30παρ.5,περ.ε' Ν.3296/2004
Περίληψη: Το κατ'άρθρο 30παρ.5,περ.ε' Ν.3296/2004 μέτρο της δέσμευσης από τη Διοίκηση, τωντραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων,συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά τουελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και τη ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας