Ειδικός Διαμεσολαβητής Χαλκίδας

Εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Με τη διαδικασία αυτή τα μέρη, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή, προσδιορίζουν τις επιμέρους πτυχές της διαφοράς τους, ερευνούν τις εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα ικανοποιεί τα αληθινά συμφέροντά τους.
Η διαμεσολάβηση πλεονεκτεί σε σχέση με τη δικαστική οδό στην επίλυση μίας διαφοράς. Η σχετική διαδικασία χαρακτηρίζεται ειδικότερα από εχεμύθεια, με αποτέλεσμα την προστασία τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών των μερών, από ευελιξία, αφού η πορεία της προσδιορίζεται ελεύθερα από τον διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τα μέρη, και από τον έλεγχο των ίδιων των μερών επί της διάρκειας και κυρίως της έκβασής της, αφού εναπόκειται σε αυτά και μόνο να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα επιλύσουν την διαφορά τους ή να τερματίσουν τη διαδικασία όποτε το επιθυμούν. .
Για την οριστική επίλυση μία διαφοράς μέσω της δικαστικής οδού απαιτείται η εξάντληση του δικαιώματος άσκησης ενδίκων μέσων τα οποία είναι πολλά και ποικίλα τα οποία συνεχίζονται ακόμα και στο στάδιο της εκτέλεσης της εκδιδόμενης απόφασης. Αντίθετα, στη διαμεσολάβηση δεν νοούνται ένδικα μέσα, αφού αυτή ή καταλήγει σε φιλικό διακανονισμό ή αποτυγχάνει.